Niniejsza strona web do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy odwiedzin, wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony web wyrażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji tutaj.

Rozumiem
L
_ +

Niniejszy regulamin reklamacyjny dotyczy zakupów w sklepie internetowym i jest dostępny pod adresem internetowym /URL): www.astoreo.pl/warunki_gwarancji;(dalej „sklep internetowy") prowadzonym przez spółkę  PackWay s.r.o., z siedzibą Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Hradec Králové w dziale C poz. 13638. Nr id.: 25629662 NIP: CZ25629662, ČSOB, a.s. Hradec Králové - nr rach.: 111124495/0300 (dalej tylko „sprzedający").

1. Postanowienia podstawowe

Niniejszy regulamin reklamacyjny stanowi integralną część Ogólnych warunków handlowych sprzedającego i opisuje procedury przy reklamowaniu towaru zakupionego w sklepie internetowym.
W przypadku kupującego, który jest konsumentem, okresy gwarancji podlegają ustawie Dz.U. nr89/2012, kodeks cywilny w aktualnym brzmieniu oraz ustawie Dz.U. nr 634/1992 o ochronie konsumenta, w aktualnym brzmieniu oraz niniejszemu Regulaminowi. W przypadku kupującego, który nie jest konsumentem, w myśl stosownych przepisów prawa, odpowiedzialność za wady jest regulowana ustawą Dz.U. nr  89/2012, kodeks cywilny, w aktualnym brzmieniu.
Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem reklamacyjnym i ogólnymi warunkami handlowymi, jeszcze przed zamówieniem towaru. Zawarcie umowy kupna i przejęcie towaru od sprzedającego oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu reklamacyjnego przez kupującego.
Przejęcie towaru przez kupującego - konsumenta następuje w momencie odbioru towaru przez konsumenta, od sprzedającego, ewentualnie przyjęcie od przewoźnika. Przejęcie towaru przez kupującego - przedsiębiorcę, jest moment jego przekazania przez sprzedającego kupującemu, ewentualnie pierwszemu przewoźnikowi.
Do każdego zakupionego towaru, sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę), ze wszystkimi danymi wymaganymi w ustawie, jako dowód gwarancji  (kartę gwarancyjną), niezbędny do skorzystania z praw gwarancyjnych. Na prośbę kupującego, sprzedający wystawia gwarancję w formie pisemnej - kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna zawiera wszystkie dane określone w ustawie.

2. Okres gwarancji

Z zasady okres gwarancji rozpoczyna się z dniem przejęcia towaru przez kupującego.
W przypadku kupującego – konsumenta ustawowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z dniem przejęcia towaru przez kupującego. Okres gwarancji przedłuży się o czas prowadzenia naprawy gwarancyjnej wyrobu. Prawa związane z odpowiedzialnością za wady towaru, objęte okresem gwarancji, wygasają jeśli nie zostały zgłoszone w trakcie trwania okresu gwarancji.

3. Warunki gwarancji

Sprzedający gwarantuje kupującemu, że przedmiot zakupu został przekazany kupującemu w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu. Jeżeli jakość i wykonanie nie zostały uzgodnione, sprzedający gwarantuje jakość i wykonanie odpowiednie dla zawartej umowy, ewentualnie do celów zwykłych.
Zależnie od możliwości, kupujący powinien bezzwłocznie dokonać oględzin wyrobu, po ustąpieniu ryzyka uszkodzenia i sprawdzić właściwości i ilość.
Przy przejęciu towaru przez kupującego, od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do skontrolowania nienaruszenia opakowania i w przypadku jakicholwiek wad, bezzwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, świadczącego o nieuprawnionej ingerencji, kupujący nie musi odebrać przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy kupujący zaświadcza, że przesyłka spełnia wszystkie warunki i wymagania, i późniejsza reklamacja dotycząca naruszenia opakowania przesyłki, nie musi być uwzględniona.
Miejscem zgłoszenia reklamacji jest siedziba sprzedającego. Reklamację można również zgłosić sprzedającemu na adres e-mail servis@magnet-3pagen.cz
Kupujący - konsument może przesłać reklamowany towar na adres sprzedającego. Na przesyłce musi być umieszczony czytelny napis "REKLAMACJA", nr ID  reklamacji przydzielony przy wypełnianiu reklamacji online (jeśli taka usługa jest oferowana) oraz adres zwrotny klienta. Przesyłka powinna zawierać reklamowany towar (włącznie z pełnym wyposażeniem), zalecamy również załączenie kopii dowodu zakupu. Przesyłka powinna zawierać reklamowany towar (włącznie z pełnym wyposażeniem), szczegółowy opis usterki oraz odpowiednie dane kontaktowe kupującego (w szczególności adres zwrotny i numer telefonu). Zalecamy również załączenie kopii dowodu zakupu.

4. Sposób załatwiania reklamacji

Przy stosowaniu gwarancji ustawowej, zależnie od tego czy wada stanowi  rażące bądź nierażące naruszenie umowy kupna, kupujący - konsument ma następujące prawa:
• w przypadku wady, która stanowi rażące naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego produktu, pozbawionego wad, usunięcia wady przez naprawienie produktu, do stosownego upustu z ceny zakupu lub ma prawo odstąpić od umowy.
Kupujący poinformuje sprzedającego, o wybranym przez siebie sposobie usunięcia wady, przy jej zgłoszeniu lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Dokonanego wyboru nie może zmienić bez zgody sprzedającego. Powyższe nie obowiązuje w przypadku wyboru naprawy towaru, która okaże się niemożliwa do wykonania. Jeżeli sprzedający nie usunie wady w stosownym terminie lub jeżeli powiadomi kupującego, że wady nie usunie, zamiast usunięcia wady kupujący może zażądać odpowiedniego upustu lub może odstąpić od umowy.
• w przypadku wady, która nie stanowi rażącego naruszenia umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do stosownego upustu z ceny zakupu.
Jeśli kupujący nie skorzysta z prawa do upustu lub odstąpienia od umowy kupna, sprzedający może dostarczyć brakującą rzecz lub usunąć wadę prawną. Inne wady sprzedający może usunąć zgodnie ze swoim wyborem poprzez naprawę lub dostarczenie nowego wyrobu. Jeżeli sprzedający nie usunie wady w terminie, kupujący może zażądać upustu z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy kupna. Dokonanego wyboru kupujący nie może zmienić bez zgody sprzedającego.
Jeżeli kupujący nie zgłosi wady w odpowiednim terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.
Jeżeli przedmiot nie ma właściwości określonych w § 2161 kodeksu cywilnego, kupujący może zażądać dostarczenia nowego towaru, bez wad, o ile nie jest to nieproporcjonalne w stosunku do charakteru wady, gdy wada dotyczy tylko części produktu, kupujący może zażądać jedynie wymiany elementu; jeżeli jest to niemożliwe, może odstąpić od umowy. Jeśli jednak jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, w szczególności kiedy można usunąć wadę bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma prawo do dostarczenia nowego przedmiotu lub wymiany części, również w przypadku wady którą można usunąć, jeśli nie może prawidłowo użytkować wyrobu ze względu na powtarzającą się usterkę po naprawie lub występowanie większej liczby usterek. W takim przypadku kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostawy nowego towaru bez wad, prawa do wymiany części lub naprawy artykułu, może zażądać stosownego upustu z ceny. Kupujący ma również prawo do odpowiedniego upustu, jeśli sprzedający nie może mu dostarczyć nowego wyrobu bez wad, wymienić części lub naprawić towaru, jak również w przypadku, gdy sprzedający nie zorganizuje naprawy w stosownym terminie lub jeśli prowadzenie naprawy będzie powodowało dla klienta znaczne utrudnienia.
Jeżeli kupujący jest konsumentem, sprzedający podejmuje decyzję w sprawie reklamacji bezzwłocznie, lub w skomplikowanych przypadkach, w terminie trzech dni roboczych. Do terminu tego, zależnie od rodzaju wyrobu, nie wlicza się czasu niezbędnego na dokonanie specjalistycznej oceny lub ekspertyzy.
Sprzedający załatwia reklamację bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od zgłoszenia. Termin 30 dni od zgłoszenia reklamacji można przedłużyć po uzgodnieniu z klientem – takie przedłużenie nie może być wyznaczone na czas nieokreślony lub na czas nieproporcjonalnie długi. Po upływie tego terminu uznaje się, że wada istniała rzeczywiście i konsument ma takie prawa jak w przypadku wady, której nie można usunąć.Sprzedający wydaje kupującemu - konsumentowi, pisemne zaświadczenie dotyczące daty zgłoszenia reklamacji, treści zgłoszenia, sposobu żądanego rozwiązania reklamacji, e-mailem po przyjęciu reklamacji; ponadto sprzedający wydaje zaświadczenie dotyczące daty i sposobu rozwiązania reklamacji, włącznie z zaświadczeniem o wykonaniu naprawy i czasu trwania reklamacji, ewentualnie uzasadnienie związane z nieuwzględnieniem reklamacji.
Kupujący – konsument ma prawo do pokrycia niezbędnych kosztów, które poniósł w związku ze zgłoszonymi prawami z tytułu odpowiedzialności za wady, jeżeli były one poniesione rzeczywiście i celowo. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy, konsument ma również prawo do pokrycia kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
Po rozpatrzebiu uzasadnionej reklamacji, okres gwarancji przedłuża się o czas trwania  reklamacji. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, okres gwarancji nie jest przedłużany.
Jeżeli reklamacja w okresie gwarancji, została rozwiązana poprzez wymianę wyrobu na nowy, okres gwarancji zaczyna biec od nowa od dnia załatwienia reklamacji. Czas trwania reklamacji liczy się od dnia następującego po zgłoszeniu do dnia rozwiązania, to jest do dnia, w którym kupujący powinien przejąć towar. Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem, który podał przy zakupie.
Jeżeli towar został wysłany za pośrednictwem usługi przewozowej, po załatwieniu reklamacji będzie wysłany automatycznie na adres kupującego.

5. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin reklamacyjny obowiązuje od dnia  1. stycznia 2014.

L
Logowanie klienta
*
*
Zapomniałem hasła
Zapomniałem hasła
L
Do góry r
r
o