Niniejsza strona web do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy odwiedzin, wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony web wyrażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji tutaj.

Rozumiem
L
_ +

Regulamin konta użytkownika PackWay (zwany dalej „regulamin”)

Celem niniejszego dokumentu jest określenie kompletnych i jasnych zasad dotyczących korzystania z konta użytkownika PackWay (zwane dalej „konto użytkownika”).

1. Administrator konta użytkownika

1.1. Administratorem konta użytkownika jest spółka PackWay s.r.o., IČ (REGON): 25629662, z siedzibą: Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, Republika Czeska, numer do doręczeń: 532 36, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wpis 13638 (zwana dalej „PackWay”).

 

2. Konto użytkownika, jego przeznaczenie i funkcje

2.1. Celem konta użytkownika jest dostęp do wielu dodatkowych funkcjonalności.

2.2. Posiadanie konta użytkownika umożliwia użytkownikom korzystanie z takich funkcji jak: dostęp do historii własnych zamówień, wysyłka drukowanych katalogów, wysyłanie życzeń urodzinowych, wysyłanie komunikatów handlowych (w tym  za pośrednictwem środków elektronicznych), funkcja zapomnianego koszyka i funkcja wstępnie wypełnionego koszyka.

 

3. Posiadanie konta użytkownika

3.1. Konto użytkownika może posiadać wyłącznie osoba fizyczna – konsument, który ukończył co najmniej 16 lat , posiadający adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polski – która zarejestrowała się na koncie użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie (zwana dalej „użytkownik”).

 

4. Okres posiadania konta użytkownika

4.1. Konto użytkownika można posiadać na czas nieokreślony, względnie do momentu, w którym dostęp wygaśnie w jeden ze sposobów określonych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.

 

5. Założenie konta użytkownika

5.1. Założenie konta użytkownika następuje w drodze rejestracji osoby zainteresowanej posiadaniem takiego konta w następujący sposób:

- poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Astoreo lub

- poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego podczas dokonywania zamówienia w sklepie internetowym lub

- poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w katalogu.

5.2. W celu dokonania należytej rejestracji i utworzenia konta użytkownika osoba zainteresowana posiadaniem takiego konta musi poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić następujące dane w formularzu rejestracyjnym: adres e-mail, imię, nazwisko, adres pocztowy, nr domu, miasto i kod pocztowy oraz wyrazić zgodę na niniejszy regulamin.

5.3. Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto użytkownika.

5.4. Założenie konta użytkownika spowoduje przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie określonym w dokumencie „Ochrona danych osobowych”, na co użytkownik wyraża zgodę poprzez dokonanie rejestracji. W dokumencie są również określone prawa użytkownika i sposób ich egzekwowania.

 

6. Usunięcie konta użytkownika

6.1. Konto użytkownika można usunąć w niżej określony sposób.

6.2. Usunięcie konta użytkownika z inicjatywy użytkownika: Użytkownik jest upoważniony do usunięcia swojego konta w następujący sposób:

- wysłanie oświadczenia na adres e-mail astoreo@astoreo.pl lub 

- wysłanie żądania za pośrednictwem strony internetowej w ramach swojego konta użytkownika lub

- wysłanie oświadczenia na adres spółki PackWay.

6.3. Usunięcie konta użytkownika z inicjatywy PackWay: spółka PackWay jest upoważniona do usunięcia konta użytkownika z następujących powodów:

- brak aktywności użytkownika, użytkownik nie korzysta ze swojego konta użytkownika dłużej niż 2 lata

- naruszenie obowiązków po stronie użytkownika, użytkownik narusza obowiązek wynikający z warunków handlowych, niniejszego regulaminu lub dokumentów z nimi powiązanych, przy czym sytuacje te mogą również stanowić podstawę do zawieszenia konta

-ukończenie programu kont użytkowników Astoreo; z tego powodu firma może w dowolnym momencie usunąć konta zarejestrowanych użytkowników. Użytkownicy zostaną poinformowani o zakończeniu programu kont użytkownika.

 

7. Prawa i obowiązku stron i wspólne postanowienia

7.1. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu konta użytkownika i warunków określonych w powiązanych z nim dokumentach PackWay. 

7.2. Przy rejestracji na stronie internetowej użytkownik ma obowiązek wypełnić wszystkie dane poprawnie i zgodnie z prawdą. W razie jakiejkolwiek zmiany użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wprowadzone dla konta użytkownika. Dane podane przez użytkownika dla konta użytkownika oraz podczas zamawiania towarów są traktowane przez PackWay jako poprawne.

7.3. Dostęp do konta użytkownika jest chroniony loginem i hasłem. Użytkownik ma obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że PackWay nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku ze strony użytkownika konta. Jeśli użytkownik zapomni swoje hasło, ma prawo zwrócić się do PackWay za pośrednictwem strony internetowej https://www.astoreo.pl (poprzez wprowadzenie swojego adresu e-mail tożsamego z adresem podanym przy rejestracji). Na podany adres użytkownikowi zostanie następnie wysłane nowe hasło dostępu do konta użytkownika.  

7.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza w związku z niezbędnymi pracami konserwatorskimi urządzeń i oprogramowania PackWay, względnie niezbędnymi pracami konserwatorskimi urządzeń i oprogramowania osób trzecich. 

7.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy składające się na interfejs sklepu internetowego (wraz z fotografiami oferowanych towarów) są chronione przez prawo autorskie. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać żadnych działań, które mogłyby jemu lub osobom trzecim umożliwić nieupoważnione korzystanie z oprogramowania lub innych elementów tworzących interfejs sklepu internetowego.

7.6. Podczas korzystania z interfejsu sklepu internetowego użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania czy innych środków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu sklepu internetowego. Z interfejsu sklepu internetowego można korzystać wyłącznie w zakresie, który nie ogranicza i nie narusza praw pozostałych użytkowników i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

7.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PackWay nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich na stronie internetowej lub w wyniku korzystania ze strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem, jak również za jakiekolwiek problemy techniczne powstałe podczas transferu danych za pomocą środków elektronicznych. PackWay nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby powstać na niekorzyść użytkowników w wyniku posiadania konta użytkownika.

7.8. Jakiekolwiek działania, czynności itp. użytkownika związane z posiadaniem przez niego konta użytkownika nie mogą ze względu na swoją formę lub treść naruszać czy zagrażać ogólnie przyjętym zasadom moralnym, współżyciu obywatelskiemu, dobrym obyczajom czy ogólnie obowiązującym przepisom prawa, ani zawierać podtekstów religijnych czy politycznych. Nie mogą one również zawierać wulgarnych, rasistowskich lub innych treści ogólnie uważanych za niedopuszczalne, ani zawierać odniesień do produktów konkurencyjnych wobec produktów PackWay.

7.9. Użytkownik nie jest upoważniony do dalszego rozpowszechniania treści strony internetowej w jakikolwiek sposób.

7.10. Posiadane konto użytkownika nie jest zbywalne i nie może być przedmiotem prawa dziedziczenia. 

7.11. W razie wątpliwości za użytkownika uważa się osobę, która udowodni PackWay, że zgodnie z prawem dysponuje adresem e-mail podanym w chwili zakładania konta użytkownika.

7.12. Korzyści i premii wynikających z posiadania konta użytkownika nie można dochodzić w drodze prawnej ani też alternatywnie świadczyć w środkach finansowych.

7.13. PackWay zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych dotyczących posiadania konta użytkownika według własnego uznania.

7.14. Możliwości posiadania konta użytkownika nie posiadają wszyscy pracownicy (oraz osoby pozostające w podobnym stosunku) PackWay i wszystkich współpracujących z nim agencji oraz spółek, a także osoby im bliskie w myśl ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

7.15. PackWay zastrzega sobie prawo do wykluczenia z możliwości posiadania konta użytkownika osób, w przypadku których będzie mieć uzasadnione podejrzenia co do popełnienia jakiegokolwiek nieuczciwego czy oszukańczego czynu wobec PackWay, ich produktów, partnerów czy kont użytkownika, również za pośrednictwem osób trzecich. 

7.16. PackWay zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, jak również prawo do zlikwidowania programu kont użytkowników bez podania przyczyny. PackWay jest również upoważniony do zmiany tego konta użytkownika na inne, przy czym zmiana wchodzi w życie w chwili jej oznajmienia. Użytkownik jest upoważniony do niewyrażenia zgody na taką zmianę i usunięcia swojego konta użytkownika zgodnie z niniejszym regulaminem. Wszystkie ewentualne zmiany w regulaminie konta użytkownika będą publikowane na www.astoreo.pl

7.17. Niniejsza wersja wchodzi w życie w dniu 25.5.2018

 

L
Logowanie klienta
*
*
Zapomniałem hasła
Zapomniałem hasła
L
Do góry r
r
o