Obsługa klienta 61 666 81 90 (Pon–Pt 8-18:00)

Menu

Szukaj

Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Czy nie szkoda?

Zakupy u nas to czysta przyjemność. Pusty koszyk to smutny koszyk :-(

Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Czy nie szkoda?

Zakupy u nas to czysta przyjemność. Pusty koszyk to smutny koszyk :-(

Panel
>
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Spółka PackWay ceni sobie zaufanie użytkowników swoich stron internetowych i dlatego dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa w celu ochrony ich danych osobowych przed nieodpowiednim wykorzystaniem. 

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie podmiotu danych o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz celach przetwarzania, zakresie przetwarzania oraz okresie przetwarzania danych osobowych. Dokument ten jest podstawą, do której spółka PackWay odwołuje się na swoich stronach internetowych lub w katalogu, o ile podczas jakiejkolwiek transakcji podmiotu danych dojdzie do przetwarzania – w takim wypadku przetwarzanie zawsze zależy od konkretnie określonego celu.

1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest spółka PackWay s.r.o., Regon: 25629662, z siedzibą: Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, kod pocztowy do doręczania: 532 36, zapisana w Rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Okręgowy Hradec Králové, dział C, syg. 13638 (w dalszej treści również „PackWay“).

W przypadku wyrażenia zgody na świadczenie usług wskazanych w celu ‚Marketing bezpośredni na wniosek – oferty specjalne‘ administratorem danych oprócz Packway są podmioty wskazane poniżej.

Z uwagi na fakt wystąpienia większej liczby administratorów danych wskazuje się określone zakresy, cele i sposoby, w ramach których każdy z administratorów będzie przetwarzał dane:

PackWay – przetwarza dane w celach marketingowych, w zakresie promocji i reklamy oferowanych produktów i usług (punkty 2.3 - 2.4 niniejszego dokumentu) oraz w celu wykonania zobowiązań umownych poprzez realizacje zamówień i dostarczanie katalogów oraz produktów (punkty 2.1 - 2.2 i 2.5 - 2.8 niniejszego dokumentu) , wskazane cele są realizowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej (operator poczotwy), połączeń telefonicznych, wiadomości sms oraz wiadomości email (operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne),

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podmiotu przetwarzane są w poniższych celach, w przypadku każdego podmiotu jednak tylko w celach prawnie usprawiedliwionych.

2.1. Konkursy
Akcje marketingowe, wzgl. konkursy są działaniami w ramach marketingu bezpośredniego w celu promocji PackWay, obejmujące wysyłanie informacji dot. oferty PackWay, organizowanie konkursów, itp. Charakter każdej akcji marketingowej jest szczegółowo opisany w zasadach danej akcji, przy czym celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie danej akcji marketingowej, obejmującej włączenie do bazy danych określonej akcji, organizowanie i ocenę konkursu, wysyłanie związanych informacji za pomocą wszystkich środków komunikacji, razem z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji w postaci wiadomości tekstowych sms oraz wiadomości poczty elektronicznej email.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu.

2.2. Wykonywanie umowy (zamówienie)
W celu realizacji zamówienia podmiotu spółka PackWay przetwarza dane osobowe w ten sposób, żeby zapewnić należyte wykonywanie zawartej umowy kupna. Cel ten objemuje realizację zamówienia, dostawę towaru, względnie następne postępowanie reklamacyjne, dochodzenie praw w ramach gwarancji albo dochodzenie innych roszczeń podmiotu, dochodzenie należności PackWay.

Podstawą prawną przetwarzania jest zawarta umowa kupna.

2.3. Marketing bezpośredni realizowany w stosunku do klientów
Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji dot. nowości, wzgl. wysyłania wiadomości handlowych za pośrednictwem jakichkolwiek środków komunikacji z ofertą własnych podobnych produktów i usług, razem z możliwością wysyłania wiadomości handlowych za pomocą środków elektronicznich w postaci wiadomości tekstowych sms oraz wiadomości poczty elektronicznej email w tym wysyłanie klientom gratulacji z okazji urodzin. Podmiot przyjmuje do wiadomości, że w wymienionym celu dochodzi do prostej segmentacji (w celu wyboru wysłania drukowanego katalogu w zależności od poprzednich działań).

Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest uzasadniony interes prawny PackWay.

2.4. Marketing bezpośredni na wniosek – oferty specjalne
Na podstawie wniosku podmiotu i dobrowolnego zaznaczenia odpowiedniego pola PackWay i spółki wymienione w art. 1 jako inni administratorzy przetwarzają dane osobowe w celu realizacji marketingu bezpośredniego w formie wysyłania informacji dot. nowości, akcji PackWay oraz innych wybranych informacji. Wymieniony cel objemuje włączenie do bazy danych do realizacji marketingu bezpośredniego na wniosek podmiotu, wysyłanie katalogów, newsletterów, gratulacji z okazji urodzin, pism, ulotek, wzgl. wiadomości handlowych za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji, razem z środkami elektronicznymi, zawierających ofertę produktów PackWay i spółek w grupie PackWay. Podmiot przyjmuje do wiadomości, że w tym celu dochodzi do segmentacji i profilowania (w celu wyboru istotnych wiadomości wykorzystywane są dane osobowe podmiotu – np.: wiek, poprzednie działania (zakup, udział w akcjach)).

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu.

2.5. Konto użytkownika (rejestracja)
Na wniosek podmiotu, wzgl. rejestracji podmiotu, są dane osobowe podmiotu przetwarzane przez PackWay w celu prowadzenia konta użytkownika. Zasady prowadzenia konta użytkownika podane są tutaj . Cel obejmuje historię wszystkich zamówień, wysyłanie wiadomości handlowych, w tym za pośrednictwem środków elektronicznych, funkcja porzuconego koszyka zakupowego, funkcja wstępnie napełnionego koszyka zakupowego. Podmiot przyjmuje do wiadomości, że w tym celu dochodzi do prostej segmentacji (w celu wyboru wysłania drukowanego katalogu według poprzednich transakcji).


Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu.

2.6. Porzucony koszyk zakupowy
Jeżeli podmiot wypełni pole adresu e-mail, jednak z przyczyn technicznych albo innych nie sfinalizuje zamówienia, jest ono wysłane za pośrednictwem e-maila do finalizacji.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu i podanie adresu e-mail.

2.7. Pytania (infolinia, formularz internetowy)
Jeżeli podmiot zadaje pytanie za pośrednictwem infolinii lub formularza internetowego, PackWay przetwarza dane osobowe w celu jego realizacji.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda  podmiotu.

2.8. Ochrona praw PackWay
W razie przetwarzania w związku z niektórymi z powyższych celów, spółka PackWay jest uprawniona do przetwarzania koniecznej dokumentacji na potrzeby ochrony przed roszczeniami podmiotu albo osób trzecich, dochodzenia należności, na potrzeby obrony podczas postępowań kontrolnych przeprowadzanych przez organy nadzoru, a więc na potrzeby obrony praw PackWay. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny PackWay.

3. Kategorie danych osobowych
Dane osobowe podmiotu przetwarzane są zawsze tylko w zakresie koniecznym do konkretnego celu.

3.1. Konkursy
W celu akcji marketingowych dane osobowe przetwarzane są w poniższym zakresie: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, tytuł, pan/pani, data urodzenia, płeć), dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu), przedmiot konkursu i dane dot. udziału. W przypadku zwycięzców konkursu chodzi dodatkowo o zakres danych: dane dot. wygranej, dane dot. przekazania wygranej oraz zapisy dot. konkursu.

3.2. Wykonywanie umowy (zamówienie)
W celu realizacji zamówienia oraz wykonywania umowy dane osobowe są przetwarzane w poniższym zakresie: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia), dane kontaktowe (adres, kraj, telefon, e-mail), dane dot. zakupionego towaru razem z ceną, dane dot. reklamacji oraz dochodzenia innych praw, dane dot. zapłaty, wiek i numer klienta.

3.3. Marketing bezpośredni realizowany w stosunku do klientów
W celu marketingu bezpośredniego realizowanego w stosunku do klientów dane osobowe są przetwarzane w poniższym zakresie: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, tytuł, pan/pani, data urodzenia, płeć), dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu),  dane dot. transakcji podmiotu (numer klienta, dane dot. zakupionego towaru, preferencje zakupowe, dane dot. reklamacji i zwrotu towaru, dane dot. wymiaru, dane dot. kategorii cenowej zakupów, dane dot. gatunku zakupionego towaru, dane dot. wykorzystywania Internetu), inne dane (dane określone za pośrednictwem cookies i podobnych narzędzi – otwieranie newsletterów, wylogowanie, preferencje, podglądy, zainteresowanie, porzucone zakupy, działania w ramach serwisów społecznościowych, udział w konkursach, wnioski o katalog), dane dot. wybranego typu płatności i sposobu doręczenia.

3.4. Marketing bezpośredni na wniosek – oferty specjalne
W celu marketingu bezpośredniego na wniosek dane osobowe są przetwarzane w poniższym zakresie: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dot. zakupionego towaru, dane dot. działania podmiotu (numer klienta, dane dot. zakupionego towaru, preferencje zakupowe, dane dot. reklamacji i zwrotu towaru, dane dot. wymiaru, dane dot. kategorii cenowej zakupów, dane dot. gatunku zakupionego towaru, dane dot. wykorzystywania Internetu), inne dane (dane określone za pośrednictwem cookies i podobnych narzędzi – otwieranie newsletterów, wylogowanie, preferencje, podglądy, zainteresowanie, porzucone zakupy, działania w ramach serwisów społecznościowych, udział w konkursach, wnioski o katalog), dane dot. wybranego typu płatności i sposobu doręczenia.

3.5. Konto użytkownika (rejestracja)
Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie formularza rejestracji – dane obowiązkowe: e-mail, imię, nazwisko, adres, nr domu, miejscowość i kod pocztowy; dane nieobowiązkowe: telefon, data urodzenia, numer klienta, nazwa firmy, Regon i NIP. Dalej przetwarzana jest historia zamówień, dane dot. działania podmiotu (numer klienta, dane dot. zakupionego towaru, preferencje zakupowe, dane dot. reklamacji i zwrotu towaru, dane dot. wymiaru, dane dot. kategorii cenowej zakupów, dane dot. gatunku zakupionego towaru, dane dot. wykorzystywania Internetu), inne dane (dane określone za pośrednictwem cookies i podobnych narzędzi – otwieranie newsletterów, wylogowanie, preferencje, podglądy, zainteresowanie, porzucone zakupy, działania w ramach serwisów społecznościowych, udział w konkursach, wnioski o katalog), dane dot. wybranego typu płatności i sposobu doręczenia.

3.6. Porzucony koszyk zakupowy
Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie: e-mail, imię, nazwisko, dodany towar (gatunek, numer katalogowy, cena, wymiar, kolor), ID zamówienia, data dodania zawartości koszyka zakupowego, numer klienta.

3.7. Pytania (infolinia, formularz internetowy)
Twoje dane osobowe przetwarzane są w poniższym zakresie: imię, nazwisko, pytanie, e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku infolinii zapis dźwiękowy rozmowy przechowywany jest tylko w okresie 14 dni od chwili nagrania. 

3.8. Ochrona praw PackWay
W celu ochrony praw Packway dane osobowe przetwarzane są w zakresie koniecznej dokumentacji.

4. Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzane są w okresie koniecznym w danym celu.

4.1. Działania marketingowe (konkursy)
Twoje dane osobowe przetwarzane są w okresie akcji marketingowej oraz w ciągu 10 lat od jej zakończenia, chyba że regulamin danej akcji marketingowej przewiduje krótszy okres przetwarzania danych.

4.2. Wykonywanie umowy (zamówienie)
Twoje dane osobowe przetwarzane są w okresie załatwiania zamówienia, dostawy towaru i ewentualnie na potrzeby postępowania reklamacyjnego, dalej w okresie dochodzenia praw kupującego lub sprzedawcy, jednak nie dłużej niż w okresie trzech lat, a więc w ustalonym okresie ewentualnego dochodzenia praw. Po upływie wymienionego okresu trzech lat przechowywane będą tylko faktury VAT i związane dokumenty na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy w sprawie podatku dochodowego.

4.3. Marketing bezpośredni realizowany w stosunku do klientów
Dane osobowe podmiotu przetwarzane są w okresie istnienia uzasadnionego interesu PackWay, a więc od chwili złożenia zamówienia przed klienta do chwili wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.4. Marketing bezpośredni realizowany na wniosek – oferty specjalne
Dane osobowe podmiotu przetwarzane są w okresie 10  lat od uzyskania zgody.

4.5. Konto użytkownika (rejestracja)
Dane osobowe przekazane podczas rejestracji przetwarzane są w okresie istnienia konta użytkownika, do jego usunięcia według zasad wymienionych tutaj.

4.6. Porzucony koszyk zakupowy
Dane przechowywane będą tylko w okresie dwóch tygodni od umieszczenia produktów w koszyku.

4.7. Pytania (infolinia, formularz internetowy)
W tym celu, a więc na potrzeby nawiązania komunikacji oraz należytego załatwienia pytania dane osobowe przechowywane będą w okresie dwóch miesięcy od momentu złożenia zamówienia przez klienta.

4.8. Ochrona praw PackWay
Dane osobowe przetwarzane są w okresie koniecznym do ochrony praw oraz uzasadnionych interesów PackWay. Dane osobowe są w ograniczonym zakresie przetwarzane w okresie możliwym do przeprowadzenia kontroli przez organy nadzoru, a więc w okresie dziesięciu lat.

5. Cofnięcie zgody
Zgodę udzieloną spółce PackWay przez podmiot można cofnąć w dowolnym momencie pod adresem e-mail: [email protected]

albo pod adresem: ASTOREO Skrytka pocztowa nr 137, 58-508 Jelenia Góra 14. Odbiór wiadomości handlowych można anulować również zaznaczając rezygnację w otrzymanym newsletterze.

Strona internetowa: https://astoreo.pl/

W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie, przeprowadzane przez kilku administratorów jednocześnie, podmiot uprawniony jest do cofnięcia zgody w stosunku do każdego administratora samodzielnie, z wykorzystaniem danych kontaktowych każdego administratora, albo w stosunku do wszystkich administratorów z wykorzystaniem danych kontaktowych któregokolwiek administratora. Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku dochodzenia innych praw, wnoszenia sprzeciwów albo wniosków przez podmiot.

6. Odbiorcy i podmioty przetwarzające
Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

PackWay do przetwarzania danych osobowych wykorzystuje następujące podmioty przetwarzające:

1. Spółki marketingowe w celu realizacji następująch działań:

- Świadczenie usług w zakresie marketingu internetowego

- Rozwój, sprzedaż i serwis systemów marketingowych

2. Spółki świadczące usługi IT  w celu:

- Rozwoju oraz wdrażania systemów dla przedsiębiorstw

- Rozwoju aplikacji internetowych oraz aplikacji dla telefonów komórkowch

- Dostarczania licencji oprogramowań dla komunikacji online

3. Spółki księgowe w celu dokonywania rozliczeń i zestawień finansowych.

4. Firmy transportowe, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi w celu dostarczenia i realizacji zamówień.

5. Firmy świadczące usługi call center w celu prowadzenia biura obsługi klienta oraz sprzedaży telefonicznej.

6. A także spółki audytorskie, spółki prawnicze, spółki zajmujące się sprawami personalnymi i kształceniem w celu ochrony praw PackWay oraz weryfikacji kierowanych roszczeń oraz reklamacji.

Wnoszenie sprzeciwów, skarg i wniosków o zaprzestanie przetwarzania
Wnioski, zarzuty i skargi podmiotu dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez PackWay może wnosić za pośrednictwem e-mail: [email protected] albo pod adresem: Packway, Dělnická 390, 532 36 Pardubice.

Podmiotowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. 

1. Cookies
PackWay stosuje do świadczenia usług, personalizacji reklam oraz analizy wizyt narzędzie cookies.

Cookies to są małe pliki tekstowe lokalizowane w komputerach albo innym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Ustawienie standardowych przeglądarek internetowych umożliwia realizację funkcji wyłączenia cookies. Informacje potrzebne do wyłączenia można znaleźć w instrukcji przeglądarki. Procedurę trzeba przeprowadzić według wskazówek w instrukcji.

Przeglądarki internetowe zwykle umożliwiają kontrolę większości typów cookies za pośrednictwem ustawienia przeglądarki. Podmiot może więc przeglądarkę ustawić w sposób, informujący o przyjęciu cookies  i następnie zdecydować o akceptowaniu lub odrzuceniu cookies.

W ustawieniu przeglądarki podmiot może ustawić blokadę zapisywania cookies. Operacja ta może jednak doprowadzić do ograniczenia funkcji Twojej przeglądarki internetowej oraz stron internetowych.

Zapisane Cookies podmiot może na bieżąco kasować ze swojego komputera.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości kasowania, niezapisywania albo bieżącego blokowania można znaleźć w instrukcji użytkowania Twojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje dotyczące cookies oraz sposobu wyłączenia można znaleźć też pod adresem: http://www.youronlinechoices.com/pl/ .

2. Pouczenie o prawach osoby, której dane dotyczą 
Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą

Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji (np. o podmiocie przetwarzającym danych osobowych oraz o przebiegu przetwarzania) oraz prowadzić z nią wszelką komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie jej przysługujących praw (mianowicie prawo dostępu). Administrator nie odmawia podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, pragnącej wykonać przysługujące jej prawa, chyba że wykaże, iż nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, że wszystkie wymienione informacje oraz komunikacja i działania są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo 

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.

Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Informacje, których udziela się osobom, których dane dotyczą, można opatrzyć standardowymi znakami graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens zamierzonego przetwarzania. Jeżeli znaki te są przedstawione elektronicznie, muszą się nadawać do odczytu maszynowego.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osoby, której dane dotyczą, są albo nie są przetwarzane. W razie przetwarzania ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz do przekazania poniższych informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych; 

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) wszystkie dostępne informacje dot. źródła danych osobowych, o ile nie są uzyskane od podmiotu danych; 

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Prawo do sprostowania danych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (p. poniżej „Prawo do sprzeciwu“) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku osoby poniżej 16 lat, dla której należy w celu przetwarzania zgodnie z prawem uzyskać zgodę osoby wykonującej władzę rodzicielską.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

3. Definicje
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcia zastosowane w niniejszym dokumencie uzyskują znaczenie odpowiadające poniższym definicjom:

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; dane osobowe to np.:  e-mail, telefon komórkowy, również dane dot. preferencji zakupowych w powiązaniu z nazwiskiem.

Podmiot (osoba, której dane dotyczą) jest osobą fizyczną, której dane osobowe przetwarzane są według niniejszych warunków.

Szczególną kategorię danych osobowych stanowią dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, życiu seksualnym albo orientacji seksualnej podmiotu danych. Wymienione dane należące do szczególnej kategorii nie są przez administratora w żadnym przypadku wymagane a nie są też przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

zbieranie danych osobowych oznacza systematyczny proces albo zestaw procesów, których celem jest uzyskanie danych osobowych na potrzeby następnego zapisania na nośnik informacji w celu ich natychmiastowego albo póżniejszego przetwarzania; przechowywanie danych osobowych oznacza utrzymywanie danych w postaci umożliwiającej ich następne przetwarzanie; blokowanie danych osobowych oznacza operację albo zestaw operacji, zapewniających na ustalony okres czasu ograniczenie sposobu albo środków przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem koniecznych ingerencji; likwidacja danych osobowych oznacza fizyczne zniszczenie ich nośnika, fizyczne skasowanie albo ich stałe wyłączenie z następnego przetwarzania.

„Administrator” oznacza każdy podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, przeprowadza przetwarzanie i ponosi za przetwarzanie odpowiedzialność. Przetwarzanie danych osobowych może administrator powierzyć podmiotowi przetwarzającemu.

„Cel“ przetwarzania oznacza przyczynę przetwarzania danych osobowych przez administratora.

„Zakres“ oznacza konkretne dane osobowe, potrzebne administratorowi do przetwarzania, np.: imię i nazwisko.

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.