Obsługa klienta 61 666 81 90 (Pon–Pt 8-18:00)

Menu

Szukaj

Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Czy nie szkoda?

Zakupy u nas to czysta przyjemność. Pusty koszyk to smutny koszyk :-(

Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Czy nie szkoda?

Zakupy u nas to czysta przyjemność. Pusty koszyk to smutny koszyk :-(

Panel
>
Warunki handlowe

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

1 Postanowienia podstawowe
1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) regulują prawa i obowiązki stron, przy realizacji elektronicznych zakupów produktów w sklepie internetowym na stronach  https://astoreo.pl/ (dalej tylko „sklep internetowy“), przy wykonywaniu zakupów pisemnie na podstawie dostarczonego katalogu (dalej tylko „katalog“) i/lub wykonywaniu zakupów telefonicznie za pośrednictwem infolinii  pod numerem telefonu 61 666 81 90 (dalej tylko „infolinia“), wszystkie punkty sprzedaży prowadzone przez spółkę PackWay s.r.o., z siedzibą Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Hradec Kralove, dział C, pozycja 13638. Regon: 256 29 662 NIP: CZ25629662, rachunek prowadzony w banku ČSOB, a.s. Hradec Králové – nr rach. 111124495/0300.

1.2 Niniejsze warunki handlowe regulują treść umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego, katalogu lub infolinii, w której po jednej stronie występuje spółka PackWay s.r.o. jako sprzedający (dalej tylko „sprzedający“) oraz osoba fizyczna lub prawna, a po  stronie drugiej jako kupujący (dalej tylko „kupujący“) i przedmiotem umowy jest zakup towaru sprzedającego.

1.3 Osoba zawierająca umowę sprzedaży poza ramami swojej działalności gospodarczej lub poza ramami działalności indywidualnej lub zawodu, jest konsumentem (dalej tylko „konsument“).

1.4 Sprzedający jest operatorem właścicielem internetowych pod adresem: https://astoreo.pl/ (dalej tylko „Strona internetowa“).

1.5 Kupującym może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat i posiada adres do doręczeń na terenie Polski.

1.6 Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy sprzedaży ,kupujący jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z ich treścią i w razie wątpliwości skontaktować się ze sprzedającym korzystając z danych kontaktowych.

1.7 Kontakt do sprzedającego jest dostępny na stronie internetowej w sekcji „O nas“ w zakładce „Kontakty“.

1.8 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków handlowych. W takim przypadku sprzedający prześle zawiadomienie o zmianie warunków handlowych na adres e-mailowy kupującego, ewentualnie pod inny adres kontaktowy oraz opublikuje na stronach internetowych nowe brzmienie warunków handlowych, co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków handlowych. Z powodu zmiany warunków handlowych, kupujący ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przewidywanej zmianie warunków handlowy na adres internetowy kupującego. Niniejsze postanowienia nie naruszają praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, powstałych do czasu obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

1.9 Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 1 maja 2018.

2 Umowa sprzedaży
2.1 Umowa sprzedaży jest zawierana między stronami za pośrednictwem sklepu internetowego, zamówienia złożonego w formie pisemnej i przesłanego przesyłką pocztową na adres sprzedającego w oparciu o doręczony kupującemu katalog lub infolinii, przy czym jej integralną częścią są niniejsze warunki handlowe, które kupujący akceptuje wysyłając zamówienie.

2.2 Umowa może zostać zawarta wyłącznie wówczas gdy wartość zamówienia wynosi 50,00 zł brutto nie uwzględniając w tej kwocie kosztów dostawy produktów.

2.3 Umowa jest z zasady zawierana w sposób (i) pisemny (katalog), (ii) elektroniczny (sklep internetowy) lub (iii) telefonicznie (infolinia) – zawsze przy pomocy środków komunikacji zdalnej a wskazana umowa zawierana jest na odległość.

2.4 Stosunki między sprzedającym a kupującym są regulowane przez stosowne przepisy prawa oraz postanowieniami umowy sprzedaży, jak również uregulowaniami zawartymi w niniejszych warunkach handlowych.

2.5 Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia i potwierdzenia zamówienia przez kupującego (dalej tylko „zamówienie“), potwierdzonego przez sprzedającego.

2.6 Formularz zamówienia zawiera następujące informacje :

2.6.1 Sklep internetowy: wykaz zamawianego towaru, numer katalogowy artykułu, ilość, cena jednostkowa, cena łączna, sposób zapłaty ceny towaru, dane dotyczące wymaganego sposobu doręczenia zamówionego towaru, dane dotyczące dodatkowej gwarancji dane dotyczące dobrowolnych dopłat na akcje publiczne, kod promocyjny, kupon rabatowy, cena całkowita, sposób i cena transportu, cena i sposób płatności, imię i nazwisko kupującego, e-mail, telefon, numer klienta, adres fakturowania, adres dostawy oraz nieobowiązkowo data urodzenia.

2.6.2 Infolinia: numer katalogowy artykułu, ilość, cena łączna, sposób zapłaty ceny towaru, dane dotyczące wymaganego sposobu doręczenia zamówionego towaru, dane dotyczące dodatkowej gwarancji, dane dotyczące dobrowolnych dopłat na akcje publiczne, kod promocyjny, kupon rabatowy, cena całkowita, sposób i cena transportu, cena i sposób płatności, imię i nazwisko kupującego, e-mail, telefon, numer klienta, adres fakturowania, adres dostawy oraz nieobowiązkowo data urodzenia.

2.6.3 Katalog: wykaz zamówionego towaru, numer katalogowy artykułu, dane dotyczące dostępności towaru, ilość, cena jednostkowa, cena łączna, sposób zapłaty ceny towaru, dane dotyczące wymaganego sposobu doręczenia zamówionego towaru, dane dotyczące dodatkowej  gwarancji, dane dotyczące dobrowolnych dopłat na akcje publiczne, kod promocyjny, kupon rabatowy, cena całkowita, sposób i cena transportu, cena i sposób płatności, imię i nazwisko kupującego, e-mail, telefon, numer klienta, adres fakturowania, adres dostawy oraz nieobowiązkowo data urodzenia, dane dotyczące udziału w promocji, dane dotyczące rejestracji konta klienta.

2.7 Umowa sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę sprzedaży należy zawrzeć w języku polskim.

2.8 Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w stosunku do sprzedawcy powstaje obowiązek dostarczenia towaru kupującemu oraz umożliwienia mu nabycia prawa własności towaru, a po stronie kupującego powstaje obowiązek odbioru towaru i zapłaty sprzedającemu ceny zakupu.

2.9 Opis procedury składającej się z kroków mających na celu zawarcie umowy sprzedaży:

2.9.1 Sklep internetowy: Kupujący wybierze towar i jego ilość, następnie przechodzi do koszyka, gdzie kontroluje, czy zakup jest kompletny, po potwierdzeniu wypełnia dane dotyczące transportu i płatności, następnie wpisuje swoje dane oraz ma możliwość dobrowolnego zarejestrowania swojego konta klienta, uczestniczenia w konkursie bądź promocji/ lub wpisania kodu promocyjnego lub kuponu rabatowego, następnie skontrolowania zawartość zamówienia – tutaj można wrócić w celu poprawienia dowolnego elementu zamówienia, po naciśnięciu przycisku wysłać zamówienie, zamówienie zostanie wysłane bez możliwości cofnięcia, rezygnacji lub zmiany warunków realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie zostanie prawidłowo zarejestrowane do kupującego zostaje wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Następnie (do  dwóch dni roboczych) do kupującego zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Ten e-mail zawiera pełne brzmienie umowy sprzedaży wraz z niniejszymi warunkami handlowymi.

2.9.2 Infolinia: Kupujący wybiera z katalogu towar i jego ilość. Swoje zamówienie przekazuje  konsultantów, który wspólnie z kupującym dokona zamówienia towaru, włącznie z ustaleniem sposobu transportu i doręczenia przesyłki. Zamówienie zostaje przyjęte z chwilą poinformowania, o tym Kupującego przez konsultanta i potwierdzenia warunków umowy sprzedaży. W przypadku kiedy Kupujący poda konsultantowi adres e-mail, wówczas zostanie na niego wysłana dodatkowa wiadomość z informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia.

2.9.3 Katalog: Kupujący wybiera z katalogu towar i jego ilość. W załączonej karcie zamówienia wpisuje wybrane artykuły. Wybiera sposób doręczenia przesyłki, zakreślając właściwe pole. Zamówienie wysyła w załączonej kopercie Zamówienie zostaje przyjęte z chwilą wpływu karty zamówienia na podany adres Sprzedającego w sposób umożliwiający wprowadzenie zamówienia do systemu zamówień sprzedającego (wypełnienie karty zamówienia w sposób czytelny). W przypadku kiedy Kupujący poda na karcie zamówienia adres e-mail, wówczas zostanie na niego wysłana dodatkowa wiadomość z informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia

2.10 Wysyłając zamówienie kupujący potwierdza, że szczegółowo zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, włącznie z regulaminem reklamacji oraz że w pełni je akceptuje. Przed złożeniem zamówienia kupującemu są przedstawione warunku zamówienia oraz regulamin reklamacji i ma możliwość szczegółowo się z nimi zapoznać.

2.11 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które w przeszłości rażąco naruszyły warunki umowy sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).

2.12 Kupujący akceptuje używanie środków komunikacji zdalnej, przy zawieraniu umowy sprzedaży.


3 Towar i cena
3.1 Strony internetowe, ewentualnie sklep internetowy i katalog zawierają wykaz towarów oferowanych przez sprzedającego do sprzedaży, włącznie z podaniem cen poszczególnych artykułów. Cena towaru zawiera wszelkie podatki i opłaty.

3.2 Sprzedający, na warunkach określonych w niniejszych warunkach handlowych, będzie naliczał kupującemu, ponad ramy ceny towaru, koszty dostawy towaru do kupującego oraz ewentualne opłaty za wybrany niestandardowy sposób zapłaty.

3.3 Oferta sprzedaży towaru oraz jego ceny w sklepie internetowym i katalogu, obowiązują w okresie podanym na stronach internetowych, ewentualnie przez okres ważności katalogu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach, w ramach poszczególnych akcji rabatowych. 

3.4 Wszelkie oferty sprzedaży towaru, umieszczone w sklepie internetowym i katalogu, są niezobowiązujące i sprzedający nie jest zobowiązany zawrzeć umowy sprzedaży dotyczącej danego towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do poprawienia ewidentnych błędów oraz nie zawierania umów w przypadku ewidentnych błędów.

3.5 Wszystkie umieszczone dane dotyczące produktów, w tym ich ceny mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani propozycji zawarcia umowy.

3.6 Cena zakupu towaru jest uzgodniona w każdej pojedynczej umowie sprzedaży z tym, że wysokość takiej ceny zakupu będzie odpowiadać cenie zakupu danego towaru, podanej w sklepie internetowym/ katalogu, w czasie wysłania zamówienia przez kupującego.

3.7 Strona internetowa sklepu internetowego oraz każdy katalog, zawierają również informacje dotyczące kosztów pakowania i dostarczenia towaru. Informacje dotyczące kosztów pakowania i dostawy, podane na stronach internetowych sklepu internetowego oraz w katalogu, obowiązują wyłącznie w przypadkach, kiedy towar jest dostarczany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.8 Koszty jakie poniesie kupujący przy stosowaniu zdalnych środków komunikacji związane z zawarciem umowy sprzedaży są kosztami normalnymi, w wysokości stawki podstawowej i kupujący pokrywa je sam.

4 Odpowiedzialność za wady, gwarancja jakości, dodatkowa gwarancja
4.1 Sprzedający dostarczy towar kupującemu w ilości, jakości i wykonaniu, określonym w umowie sprzedaży. Jeżeli jakość i wykonanie nie są uzgodnione, sprzedający zapewni jakość i wykonanie wynikające z umowy sprzedaży lub z normalnego stosowania.

4.2 Kupujący będący konsumentem, jest uprawniony do stosowania prawa z tytułu gwarancji jakości,  tj. prawa wynikające z wady, która wystąpi po zakupieniu towaru w okresie 24 miesięcy od przyjęcia towaru Kupujący, jeżeli w zamówieniu zakreśli stosowne pole i wpłaci kwotę 3,50 zł, ma prawo skorzystania z dodatkowej gwarancji. Dodatkowa gwarancja podlega uregulowaniom niniejszych warunków handlowych. Przez gwarancję extra rozumie się uprawnienia, w przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu, polegające na świadczeniu ponad ramy wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad, w formie zwrotu dwukrotności kosztów przesyłki i pakowania, zrealizowanego w formie bonu rabatowego przy kolejnym zakupie. Dodatkową gwarancję można zastosować, jeżeli nie doszło do odstąpienia od umowy sprzedaży.

5 Regulamin reklamacyjny
5.1 Przejęciem towaru u kupującego – konsumenta jest moment przejęcia towaru od sprzedającego, ewentualnie przewoźnika. Przejęciem towaru u kupującego – przedsiębiorcy jest moment jego przekazania kupującemu lub pierwszemu przewoźnikowi przez sprzedającego.

5.2 Jako dokument gwarancji (kartę gwarancyjną) jakości, sprzedający wystawia każdemu kupującemu do każdego zakupionego towaru dowód zakupu (fakturę), zawierającą wszystkie dane niezbędne do zastosowania stosownych praw. Na wniosek kupującego sprzedający udziela gwarancji w formie pisemnej – karta gwarancyjna.

5.3 Kupujący w miarę możliwości powinien dokonać oględzin towaru, bezzwłocznie po przeniesieniu na niego ryzyka uszkodzenia, tj. przy przejęciu i powinien sprawdzić jego właściwości oraz ilość.

5.4 Przy przejęciu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszenia opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad, do bezzwłocznego zgłoszenia ich przewoźnikowi. W przypadku naruszenia opakowania, świadczącego o nieuprawnionej ingerencji, kupujący nie musi przejąć przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy stwierdza, że przesyłka była nienaruszona i jakiekolwiek późniejsze reklamacje dotyczące naruszenia opakowania przesyłki, nie będą uwzględniane.

5.5 Miejscem zgłoszenia reklamacji jest siedziba sprzedającego. Reklamację można ponadto zgłosić pod adresem e-mailowym sprzedającego [email protected] lub na piśmie pod adresem Astoreo Skrytka pocztowa nr 137 58-508 Jelenia Góra 14

5.6 Kupujący może przesłać reklamowany wadliwy towar na adres sprzedającego. Na przesyłce powinien być umieszczony widoczny napis "REKLAMACJA", numer ID reklamacji przydzielony przy wypełnianiu reklamacji online (jeśli usługa jest oferowana) oraz adres zwrotny klienta. Przesyłka powinna zawierać reklamowany towar (włącznie z kompletnym wyposażeniem) oraz zalecamy również załączenie kopii dowodu zakupu.

5.7 Zależnie od charakteru wady, kupujący, przy zgłaszaniu ustawowej gwarancji jakości, oraz zależnie od tego czy wada stanowi rażące, czy drobne naruszenie umowy sprzedaży, ma prawo:

5.7.1 w przypadku wady będącej rażącym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady poprzez dostawę nowego artykułu, pozbawionego wad lub poprzez dostawę brakującej rzeczy, do usunięcia wady poprzez naprawę przedmiotu, do stosownego upustu z ceny zakupu lub prawo do odstąpienia od umowy. Kupujący poinformuje sprzedającego o dokonanym wyborze, przy zgłaszaniu reklamacji lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Dokonanego wyboru kupujący nie może zmienić bez zgody sprzedającego, powyższe nie obowiązuje jeśli kupujący żądał naprawy, której nie można wykonać. Jeżeli sprzedający nie usunie wady w odpowiednim terminie lub zawiadomi kupującego, że wady nie usunie, w miejsce usunięcia wady kupujący może zażądać odpowiedniego upustu z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy.

5.7.2 w przypadku wady drobnej, kupujący ma prawo do usunięcia wady, do wymiany towaru na nowy lub do odpowiedniego upustu z ceny zakupu.

5.8 Dokonanego wyboru kupujący nie może zmienić bez zgody sprzedającego.

5.9 Jeżeli kupujący nie zgłosi wady w odpowiednim terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

5.10 Jeżeli przedmiot nie ma właściwości określonych w umowie sprzedaży kupujący może żądać dostawy nowej rzeczy, pozbawionej wad, o ile nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, ale jeśli wada dotyczy wyłącznie części rzeczy, kupujący może żądać jedynie wymiany części; jeżeli jest to niemożliwe może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma prawo do dostawy wyrobu nowego lub wymiany części również w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeżeli nie może przedmiotu prawidłowo eksploatować z powodu powtarzającej się wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad. W takim przypadku kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostawy rzeczy nowej, pozbawionej wad, wymiany części lub naprawy wyrobu, może zażądać odpowiedniego upustu z ceny. Kupujący ma prawo do stosownego upustu również w przypadku, gdy sprzedający nie może mu dostarczyć rzeczy nowej, pozbawionej wad, wymienić części lub naprawić wyrobu, jak również w przypadku gdy sprzedający nie zorganizuje naprawy w stosownym terminie lub jeśli organizacja naprawy u konsumenta wiąże się ze znacznymi trudnościami.

5.11 Jeżeli kupującym jest konsument, decyzja dotycząca reklamacji jest podejmowana bezzwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w terminie trzech dni roboczych. Do czasu tego nie dolicza się okresu niezbędnego do specjalistycznej oceny wady, odpowiedniego z uwagi na rodzaj produktu. Reklamację, wraz z usunięciem wady sprzedający załatwia bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu, uznaje się, że przedmiot był wadliwy i konsument ma takie prawa, jak w przypadku kiedy wady nie można usunąć.

5.12 Sprzedający wyda kupującemu pisemne potwierdzenie dotyczące zgłoszenia reklamacji z podaniem informacji, co jest przedmiotem reklamacji, opisem żądanego sposobu rozwiązania, potwierdzenie przesyła e-mailem po przyjęciu reklamacji; ponadto sprzedający wydaje zaświadczenie dotyczące daty i sposobu rozwiązania reklamacji, włącznie z potwierdzeniem o wykonaniu naprawy i czasie trwania reklamacji, ewentualnie przedstawi uzasadnienie odmowy uznania reklamacji.

5.13 Kupujący ma prawo do zwrotu koniecznych kosztów, które poniósł w związku ze zastosowaniem uzasadnionych praw związanych z odpowiedzialnością za wady, które zostały poniesione rzeczywiście i celowo. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma również prawo do zwrotu kosztów związanych z tym odstąpieniem.

5.14 Po załatwieniu uprawnionej reklamacji, okres gwarancji za jakość, o ile była udzielona, zostaje przedłużony o czas trwania reklamacji. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, okres gwarancji nie zostaje przedłużony. Jeżeli reklamacja towaru, została rozwiązana w ustawowym terminie, w formie wymiany towaru na nowy, okres gwarancji zaczyna biec od nowa od dnia załatwienia reklamacji. Czas trwania reklamacji liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia jej załatwienia, to jest do momentu, w którym kupujący jest zobowiązany do odbioru przedmiotu. O załatwieniu reklamacji klient jest informowany na adres e-mail, podany przy zakupie.

5.15 Jeśli towar był przesłany za pośrednictwem usługi przewozowej, po rozwiązaniu reklamacji, jest automatycznie przesyłany na adres kupującego.


6 Cena towaru i warunki płatności
6.1 Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru wg umowy sprzedaży, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

6.1.1 gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, online przelewem bankowym – bezpłatnie, opcja dostępna jedynie w sklepie internetowym,

6.1.2 kartą kredytową – przy płatności z góry - bezpłatnie, opcja dostępna jedynie w sklepie internetowym

6.2 W przypadku płatności za pobraniem, cena zamówionych towarów jest płatna przy odbiorze paczki.

6.3 Fakturę za zamówienie klient otrzyma w postaci elektronicznej lub (jeżeli nie podano adresu e-mail) zostanie dołączona do paczki. 

7 Prawo konsumenta do dostąpienia od umowy sprzedaży
7.1 Postanowienia niniejszego rozdziału warunków handlowych, dotyczą wyłącznie kupującego, który jest konsumentem.

7.2 Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania powodu, w terminie czternastu (14) dni lub po wykupieniu dodatkowej opcji stu (100) dni w cenie 7,90 zł. Powyższy termin zaczyna biec od dnia przejęcia towaru, przy czym jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest dostawa kilku rodzajów (pozycji) wyrobów, termin ten liczy się od dnia przejęcia ostatniego wyrobu. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży uznaje się za zachowany, jeżeli konsument, w trakcie trwania tego terminu, prześle sprzedającemu pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od umowy, na adres [email protected], lub na piśmie na adres podany w punkcie 1.1.

7.3 Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży, przesyła sprzedającemu towar, który od niego otrzymał, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu lub stu dni od odstąpienia od umowy sprzedaży. W takim przypadku koszty związane ze zwrotem przedmiotowego towaru ponosi konsument.

7.4 Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu (14) lub stu (100) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedawca zwraca wszystkie środki pieniężne (włącznie z kosztami dostawy towaru, jeśli w terminie 14 lub 100 dni konsument zwraca, w analogiczny sposób, cały zamówiony towar wraz z otrzymanymi prezentami), które otrzymał od niego na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedający zwraca konsumentowi przyjęte środki pieniężne, w sposób inny, jedynie w przypadku, kiedy konsument wyrazi na to zgodę i jeżeli nie wygeneruje to dodatkowych kosztów.

7.5 Jeżeli konsument wybierze inny niż najtańszy sposób dostawy, który sprzedający oferuje w sklepie internetowym, przy dostawie towaru, sprzedający zwraca te koszty w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy towaru.

7.6 Konsument odpowiada przed sprzedającym za obniżenie wartości przedmiotowego towaru, które powstało na skutek użytkowania go w sposób inny niż zwyczajowo przyjęty, ze względu na jego charakter i właściwości.

7.7 Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany zwrócić mu przyjętych środków pieniężnych zanim konsument nie przekaże mu towaru, bądź dokumentu o przesłaniu towaru sprzedającemu. Konsument ma prawo (nie obowiązek), wykorzystania do odstąpienia od umowy, w myśl tego rozdziału, „formularza odstąpienia od umowy sprzedaży “, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej sprzedającego tutaj.


8 Transport i dostawa towaru
8.1 Jeżeli w umowie lub zamówieniu nie postanowiono inaczej, sposób doręczenia towaru określa sprzedający.

8.2 Jeżeli sposób transportu uzgodniono na podstawie wymagań kupującego, ponosi on ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe, związane z tym sposobem transportu.

8.3 Jeśli zgodnie z umową sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany przejąć towar przy dostawie.

8.4 Jeżeli z powodów zawinionych przez kupującego, towar musi być doręczony powtórnie lub w inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, ewentualnie z innym sposobem doręczenia.

8.5 Ceny pakowania i transportu są określone na formularzu zamówienia, ewentualnie w formularzu internetowym, również na stronach internetowych i kupujący został z nimi zapoznany przed wysłaniem zamówienia. Transport i pakowanie mogą być realizowane w następujący sposób, wg:

8.5.1 Transport za pośrednictwem Poczty Polskiej Kurier 48,

8.6 Termin dostawy wynosi 14 dni roboczych, pod warunkiem, że towar znajduje się w magazynie.

  

9 Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy
9.1 Jeśli kupujący jest konsumentem, prawo własności towaru, jak również ryzyko jego uszkodzenia, przechodzi na kupującego z chwilą przejęcia towaru przez wybranego przewoźnika.

9.2 Jeśli kupujący nie jest konsumentem, sprzedający przekazuje towar kupującemu z chwilą przekazania go wybranemu przewoźnikowi, w celu przetransportowania do kupującego i umożliwi kupującemu korzystanie z praw związanych z umową przewozową z wybranym przewoźnikiem. Na kupującego, który nie jest konsumentem, ryzyko szkody przechodzi z chwilą przekazania towaru wybranemu przewoźnikowi, w celu przetransportowania do miejsca wskazanego w zamówieniu.

9.3 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się tutaj.

9.4 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży, musi być doręczana stronie drugiej, w formie pisemnej, drogą elektroniczną, osobiście lub pismem poleconym za pośrednictwem operatora usług pocztowych (wg wyboru nadawcy). Korespondencja do kupującego jest dostarczana na adres poczty elektronicznej podany na jego koncie klienta. Informację uznaje się za doręczoną:

9.4.1 w przypadku doręczania pocztą elektroniczną, z chwilą przyjęcia na serwer poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesłanych pocztą elektroniczną może być zabezpieczona certyfikatem,
9.4.2 w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora usług pocztowych, z chwilą odebrania przesyłki przez adresata,
9.4.3 w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora usług pocztowych, również z chwilą odmowy odebrania przesyłki, jeśli adresat (ewentualnie osoba uprawniona do odbioru przesyłek w jego imieniu) odmówi jej podjęcia,
9.4.4 w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora usług pocztowych, po upływie terminu 7 dni od otrzymania zawiadomieniu o próbie doręczenia paczka zostanie zwrócona do nadawcy.

10 Postanowienia końcowe
10.1 Jeżeli stosunki związane z użytkowaniem strony internetowej lub stosunki prawne regulowane w umowie sprzedaży zawierają element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunki te podlegają prawu polskiemu. Niniejsze nie narusza praw konsumenta związanych z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.2 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności i jego działalność nie podlega innym zezwoleniom. Kontrolę działalności, w zakresie swoich uprawnień, prowadzi właściwy urząd ds. działalności gospodarczej.

10.3 Jeśli niektóre z postanowień warunków handlowych są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, zamiast takich uregulowań zostaną wprowadzone inne, możliwie najbardziej odzwierciedlające intencje postanowień pierwotnych. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności i skuteczności postanowień pozostałych. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

10.4 Umowa sprzedaży wraz z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest udostępniana osobom trzecim oraz innym podmiotom.

10.5 W przypadku sporu, konsument ma prawo rozwiązać go drogą pozasądową, w formie rozstrzygania sporów konsumenckich, zgodnie z ustawą Dz.U. nr  634/1992 w sprawie ochrony konsumenta, z późniejszymi zmianami, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zgodnego z daną lokalizacją. 

10.6 Organem nadzoru jest zgodny z daną lokalizacją Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego konsument może kierować ewentualne skargi.