Niniejsza strona web do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy odwiedzin, wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony web wyrażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji tutaj.

Rozumiem
L
_ +

Regulamin konkursu

Pełny regulamin konkursu

1. Wstęp

1.1 Celem niniejszego dokumentu „Pełny regulamin konkursu“ (dalej tylko „Regulamin pełny“) jest całkowite i zrozumiałe uregulowanie zasad konkursów organizowanych przez spółkę PackWay s.r.o. (dalej tylko „PackWay“) w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.2 Każdy konkurs ma swój „Regulamin dodatkowy  konkursu“ (dalej tylko „Regulamin dodatkowy“) i każdy konkurs PackWay może regulować przy pomocy tego Regulaminu dodatkowego. Zasady dotyczące poszczególnych konkursów oraz treść Regulaminu dodatkowego w materiałach reklamowych należy interpretować zgodnie z niniejszym Regulaminem pełnym. Jeżeli konkretny warunek jest uregulowany w niniejszym Regulaminie pełnym, inaczej niż w Regulaminie dodatkowym, wówczas pierwszeństwo ma Regulamin dodatkowy. Jeżeli występuje brak uregulowania  w Regulaminie dodatkowym, należy stosować niniejszy Regulamin pełny.

1.3 Rejestracja do każdego konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu pełnego i Regulaminu dodatkowego oraz zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania ich postanowień.

1.4 Niniejszy Regulamin pełny obowiązuje od dnia 01. 05. 2018.

2 Postanowienia ogólne

2.1 Organizatorem konkursu i jego prowadzącym jest spółka PackWay s.r.o., z siedzibą Dělnická 390, 533 01 Pardubice, nr id. 25629662, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Hradec Králové, dział C, poz. 13638.

2.2 Czas i miejsce prowadzenia konkursu jest zawsze określone w Regulaminie Dodatkowym.

3 Uczestnicy

3.1 W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadający adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile w Regulaminie dodatkowym  nie postanowiono inaczej.

3.2 Z konkursu są wykluczeni pracownicy spółki PackWay i ich rodziny oraz klienci, których zgłoszenie do konkursu było niepełne, nieczytelne lub niedokładne.

3.3 Osoby nie spełniające warunków udziału w konkursie lub postępujące sprzecznie z niniejszym Regulaminem pełnym lub Regulaminem dodatkowym  konkretnego konkursu, nie będą zakwalifikowane do konkursu. I jeśli osoba taka spełni niektóre z warunków do zdobycia nagrody, np. na skutek nieprawdziwych informacji, których udzieliła, nie może zostać ogłoszona zwycięzcą i nie ma prawa do nagrody. W takim przypadku wyłoniony zostanie inny zwycięzca.

3.4 Uczestnik będzie wykluczony z konkursu, jeżeli PackWay stwierdzi lub będzie miał uzasadnione podejrzenie o popełnienie czynu oszustwa lub nieuczciwego postępowania przez uczestnika lub osobę inną, która pomogła danemu uczestnikowi w celu zdobycia nagrody.

3.5 Warunkiem otrzymania nagrody jest złożenie zamówienie i zapłata za towar, z katalogu poprzez zamówienie pisemne lub telefoniczne lub za pośrednictwem sklepu internetowego, który jest określony w Regulaminie dodatkowym konkretnego konkursu oraz spełnienie wszystkich pozostałych warunków określonych w Regulaminie dodatkowym danego konkursu.

4 Kwestie techniczne konkursu

4.1 Uczestnicy zgłaszają się do konkursu, spełniając warunki określone w Regulaminie dodatkowym oraz w niniejszym Regulaminie pełnym.

4.2 Konkurs nie opiera się na zasadach losowych,a zwycięzca konkursu jest wyłaniany w następujący sposób: PackWay dokonuje w pierwszej kolejności weryfikacji zgłoszenia konkursowego sprawdzając czy zostały spełnione warunki formalne tj. czy klient złożył zamówienie w sposób określony w Regulaminie dodatkowym, czy złożony został kupon konkursowy, który został wypełniony w sposób prawidłowy i czytelny, po weryfikacji wstępnej następuje ocena przesłanego dzieła konkursowego pod kątem kreatywności jego wykonania, jak również przesłane dzieło konkursowe może być oceniane pod kątem przydatności dla celów marketingowych organizatora konkursu, w tak przeprowadzonym postępowaniu konkursowym PackWay wybierze najciekawsze dzieło konkursowe, które będzie mogło zostać wykorzystane przez organizatora konkursu, regulaminy dodatkowe mogą przewidywać inne warunki oceny dzieła konkursowego.

4.3 Uczestnik ma prawo do maksymalnie jednego zgłoszenia w każdym konkursie. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia uczestnictwa, uczestnik zostanie usunięty z całego konkursu. 

5 Wygrana, zwycięzcy i przekazanie wygranej

5.1 Wygrana i liczba zwycięzców jest zawsze określona w Regulaminie dodatkowym.

5.2 Wygraną otrzymuje z góry określona liczba uczestników, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie dodatkowym oraz w niniejszym Regulaminie pełnym.

5.3 Każdy uczestnik ma prawo wyłącznie do jednej wygranej

5.4 Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w dniu i miejscu, określonym na piśmie przez PackWay, ewentualnie zostanie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody odbędzie się do dnia określonego w Regulaminie dodatkowym  konkretnego konkursu.

5.5 Jeśli zwycięzca nie podejmie nagrody lub do dnia wskazanego w Regulaminie dodatkowym konkretnego konkursu, spółce PackWay nie poda swojego adresu, na który ma być przesłana wygrana; w takim przypadku wyłoniony zostanie inny zwycięzca wygrana przepada na rzecz spółki PackWay.

5.6 Jeżeli zwycięzca nie spełni warunków określonych w niniejszym Regulaminie pełnym oraz Regulaminie dodatkowym konkretnego konkursu, wygrana przepada na rzecz spółki PackWay.

5.7 Jeżeli przy odbiorze nagrody, uczestnik nie będzie mógł udokumentować swojej tożsamości, jego prawo do Wygranej wygasa w takim przypadku wyłoniony zostanie inny zwycięzca.

6 Licencja dotycząca elementów konkursowych

6.1 W przypadku, kiedy do konkursu zostanie przekazane dzieło konkursowe, w tym hasło reklamowe lub odpowiedz na pytanie konkursowe, będące wytworem w myśl stosownych przepisów prawa (do celów niniejszego rozdziału tylko „dzieło konkursowe“), obowiązują go postanowienia tego rozdziału.

6.2 Przesyłając dzieło konkursowe, uczestnik udziela spółce PackWay niewyłączną, bezpłatną , nieograniczoną terytorialnie oraz nieograniczoną w czasie licencję na wykorzystywanie przez PackWay dzieła konkursowego w ramach wszystkich sposobów użytkowania, w szczególności do ujawniana, upubliczniania i  opublikowania na stronach internetowych, portalach społecznościowych (w tym Facebook), kanałach komunikacyjnych w tym w radiu, prasie oraz telewizji, bądź materiałach, do celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych spółce PackWay, w celu propagowania i wykorzystania tych dzieł konkursowych w mediach, w nieograniczonym zakresie (obejmuje nieograniczony zasięg terytorialny, rzeczowy i ilościowy) w czasie trwania praw majątkowych autora, PackWay przysługuje prawo utrwalania dzieła konkursowego każdą techniką zarówno w wersji tradycyjnej-papierowej jak i metodami elektronicznymi (zapis magnetyczny, w pamięci przenośnych i stacjonarnych urządzeń w tym komputerów, w pamięci serwerów stacjonarnych i wirtualnych), powielania działa konkursowego i jego przechowywania w dowolnej liczbie egzemplarzy.

6.3 PackWay nie jest zobowiązany do wykorzystania tej licencji i ma prawo przetworzyć dzieło konkursowe zależnie od swoich potrzeb, zgodnie z obowiązującyą ustawą o prawach autorskich w aktualnym brzmieniu. Uczestnik przystępując do konkursu i udzielając PackWay licencję na korzystanie dzieła konkursowego wyraża zgodę na wprowadzanie przez PackWay w dziele konkursowym zmian i poprawek, również po zakończeniu obowiązywania danego konkursu, (np. jego zmiana, przetworzenie, tłumaczenie, utworzenie dzieła wspólnego itp.). PackWay ma prawo udzielenia sublicencji, i ponadto licencję tę może scedować dowolnie na osoby trzecie, zgodnie ze swoją wolą. 

6.4 Rejestrując się w konkursie i wysyłając materiały konkursowe, uczestnik jednoznacznie oświadcza, że jest autorem dzieła konkursowego, opracował je w całości samodzielnie, wskazane dzieło konkursowe nie jest obciążane jakimikolwiek uprawnieniami osób trzecich i przy przygotowaniu działa konkursowego nie naruszył praw autorskich osób trzecich przez co jest uprawniony udzielić licencji na korzystanie z dzieła konkursowego w zakresie wskazanym w Regulaminie pełnym oraz Regulaminie dodatkowym. W przypadku gdy w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że jest inaczej, uczestnik konkursu w pełni odpowiada za szkody, które w związku z tym poniesie PackWay i zobowiązuje się szkody te pokryć w pełnym zakresie, ewentualnie usunąć następstwa. Powyższe oznacza, że jeżeli w przypadku braku zgody zainteresowanej osoby PackWay lub jakakolwiek inna osoba poniesie skody lub straty (np. nałożenie obowiązku zadośćuczynienia lub nałożenie kary finansowej), lub poniesie koszty, uczestnik jest zobowiązany w pełnym zakresie je uregulować lub usunąć następstwa obejmuje to w szczególności wszelkiego rodzaju roszczenia o charakterze cywilnym, grzywny, koszty postępowań przed sądami, urzędami i innymi organami obejmujące również koszty należytego zastępstwa prawnego wynikłe z faktu niezgodności z prawdą oświadczenia uczestnika konkursu o tym, że pozostaje on twórcą dzieła konkursowego lub przysługują mu pełne prawa do dysponowania dziełem konkursowym.

6.5 Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do PackWay oraz osób trzecich, za następstwa udostępnienia dzieła konkursowego i udzielenia licencji, włącznie z roszczeniami PackWay oraz osób trzecich, zgłaszanymi w związku z  postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, regulujących i definiujących prawa autorskie, oraz pozostałych uregulowań prawnych. Każdy uczestnik swoim udziałem w konkursie poświadcza, że dzieło konkursowe przesłane do konkursu, jest jego wytworem lub na własną odpowiedzialność i kosztuzyskał prawa autorskie do dzieła konkursowego w zakresie Regulaminu pełnego i Regulaminu dodatkowego, tj. nie występuje przypadek bezprawnego złamania praw autorskich. Równocześnie uczestnik zobowiązuje się, że wykorzystując dzieło konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem pełnym i Regulaminem   dodatkowym nie będą naruszone jakiekolwiek prawa osób trzecich, tj. np. prawa osób wymienionych lub wskazanych w dziele konkursowym (tj. prawa jednostki), prawa właścicieli przedmiotów lub prawa związane ze znakami chronionymi wyszczególnionymi w dziele konkursowym itp. Uczestnik musi uzyskać na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkie niezbędne zgody, związane z przesłaniem dzieła konkursowego. Jeśli okaże się, że uczestnik swoim postępowaniem naruszył prawa osoby trzeciej, w szczególności prawa autorskie lub inne prawa jednostki, jest w pełni odpowiedzialny za to naruszenie. Uczestnik konkursu jest zobowiązany pokryć spółce PackWay wszelkie szkody (ewentualnie usunąć następstwa) w przypadku naruszenia warunków licencji określonych w niniejszym Regulaminie pełnym i równocześnie traci prawo do wygranej.

7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie danych o charakterze osobistym

7.1 Biorąc udział w konkursie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez PackWay, jako ich administratora, zgodnie z niniejszym Regulaminem pełnym oraz dokumentem „Ochrona danych osobowych „ włącznie z przetwarzaniem przez podmioty wyszczególnione tutaj.

7.2 Przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, datę urodzenia.

7.3 Cel przetwarzania jest następujący: realizacja i ocena konkursu, ewentualnie przekazywanie nagrody; uczestnik udziela dobrowolnej zgody na rejestrację w konkursie oraz na wykorzystanie jego danych osobowych do umieszczenia w bazie danych do celów marketingowych spółki, tj. przesyłanie wszelkim środkami, wybranych informacji handlowych dotyczących towarów i usług PackWay, włącznie z użyciem środków komunikacji elektronicznej email, sms oraz za pośrednictwem telefonu Cel przetwarzania jest szczegółowo opisany tutaj. 

7.4 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika i złożonej wraz z deklaracją chęci wzięcia udziału w danym konkursie.

7.5 Okres przetwarzania jest uregulowany tutaj.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że posiada prawa określone tutaj a w szczególności prawo żądania dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7.6 Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie na opisanych powyżej warunkach udział uczestnika w danym z konkursów będzie niemożliwym.

7.7 Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe zwycięzcy konkursu mogą zostać udostępnione operatorowi pocztowemu lub bankowi w celu przekazania nagrody, podmiotom świadczącym na rzecz organizatora usług reklamowych lub marketingowych w celu prowadzenia kampanii promocyjnych z wykorzystaniem dzieła konkursowego lub wizerunku zwycięzcy konkursu, w tym również firmą z branży IT oraz podmiotom prowadzącym portale społecznościowe w celu publikacji w internecie oraz na portalach społecznościowych kampanii promocyjnych w wykorzystaniem dzieła konkursowego lub wizerunku zwycięzcy konkursu

7.8 Uczestnik biorący udział w konkursie któremu zostanie przyznana nagroda jednoznacznie    wyraża zgodę, aby PackWay, wykorzystał bezpłatnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, w mediach (włącznie z Internetem), materiałach propagandowych i reklamowych PackWay, związanych z niniejszym konkursem oraz z propagowaniem wyrobów i usług PackWay z tym, że sylwetki uczestnika mogą być udostępniane i publikowane również w formie dźwiękowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej .Zgoda wg niniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu.

7.9 Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi z zakresu przetwarzania danych osobowych przez PackWay do właściwego organu nadzorczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

8 Postanowienia końcowe

8.1 Rejestrując się w konkursie uczestnik zobowiązuje się przestrzegać niniejszy Regulamin pełny oraz Regulamin dodatkowy konkretnego konkursu. PackWay zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pełnego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Zmiana regulaminu konkursu nie jest podstawą do zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnika, w związku z udziałem w przedsięwzięciu. PackWay może zgodnie ze swoim uznaniem, ogłosić dotychczasowy przebieg konkursu za nieważny, z jakiegokolwiek powodu technicznego lub innego błędu systemowego. Jeżeli konkurs nie będzie mógł być kontynuowany zgodnie z planem, z jakiegokolwiek ważnego powodu, który może naruszyć lub negatywnie wpływać na prowadzenie, bezpieczeństwo, rzetelność, uczciwość lub działanie konkursu, PackWay zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmiany lub przerwania konkursu.

8.2 Oryginał Regulaminu pełnego oraz przyszłych regulaminów dodatkowych, przez cały czas trwania konkursu będzie złożony w siedzibie PackWay, kopie Regulaminu pełnego oraz Regulaminu dodatkowego mogą zostać udostępnione uczestnikowi poprzez ich wysyłkę na adres uczestnika po zgłoszeniu pisemnego żądania wysyłki tych dokumentów na adres

skr. poczt. nr 23 60-962  FUP nr 4  Poznań 10. 

8.3 PackWay nie odpowiada za zagubienie, uszkodzenie, zniszczenie lub niedoręczenie nagrody z powodów zawinionych przez uczestnika lub operatora usług pocztowych lub innego doręczyciela. Nagrody konkursowe, które nie będą mogły być doręczone, z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu (np. podanie nieprawidłowego adresu, nieczytelność adresu), przepadają na rzecz PackWay.

8.4 PackWay nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych informacji dotyczących konkursu (bez względu na to, czy powstały na skutek czynnika ludzkiego czy wadę techniczną), ani za kompletność wypisu z niniejszego Regulaminu pełnego, które w wersji Regulaminu dodatkowego mogą być publikowane w materiałach reklamowych, ani za błędy drukarskie.

8.5 PackWay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne lub telekomunikacyjne oraz inne usterki powstałe w trakcie konkursu, prędkość łącza technicznego lub inne niedoskonałości, włącznie z ewentualnym niedoręczeniem poczty elektronicznej oraz za szkody, które mogą powstać w sprzęcie komputerowym lub innych urządzeniach uczestnika lub jakiejkolwiek osoby innej, w związku z udziałem w konkursie. PackWay nie odpowiada również za problemy związane z możliwością zgłoszenia się do konkursu lub jego ukończeniu, w wyniku jakiejkolwiek awarii technicznej lub roboczego przepełnienia sieci.

8.6 PackWay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne lub telekomunikacyjne oraz inne usterki powstałe w trakcie konkursu, prędkość łącza technicznego lub inne niedoskonałości, włącznie z ewentualnym niedoręczeniem poczty elektronicznej oraz za szkody, które mogą powstać w sprzęcie komputerowym lub innych urządzeniach uczestnika lub jakiejkolwiek osoby innej, w związku z udziałem w konkursie. PackWay nie odpowiada również za problemy związane z możliwością zgłoszenia się do konkursu lub jego ukończeniu, w wyniku jakiejkolwiek awarii technicznej lub roboczego przepełnienia sieci.

8.7 PackWay zwraca uwagę, że jakakolwiek, celowa próba uszkodzenia strony internetowej lub prawomocności prowadzenia konkursu może być zakwalifikowana jako naruszenie obowiązujących przepisów prawa, i może stanowić podstawę do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz uprawnia PackWay do dochodzenia pokrycia poniesionych szkód.

8.8 Wyklucza się możliwość wymiany nagrody lub wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową oraz dochodzenie na drodze prawnej możliwości udziału lub wygranej w konkursie.

8.9 PackWay nie odpowiada za żadne szkody i/lub straty związane z udziałem w konkursie lub nagrodami konkursowymi. Zwycięzca nie ma prawa żądać od PackWay żadnych dodatkowych praw ponad ramy otrzymanej nagrody w przypadku uznania uczestnika za zwycięzcę danego konkursu. 

Wyniki konkursu są ostateczne, bez możliwości odwołania.

 

Regulamin dodatkowy konkursu minikatalog PBZB „Grundig“

1. Firma PackWay s.r.o., z siedzibą na ul. Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, wpisana do  Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, dział C, wpis 13638 (zwana dalej „PackWay”), organizuje AKCJĘ MARKETINGOWĄ w związku z wydaniem nowego katalogu Astoreo,obejmującą konkurs o nazwie „Grundig“. Konkurs odbywa się jednocześnie na terytorium Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier i Rumunii. Konkurs może być prezentowany w różnych formach.

2. Konkurs trwa od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 (zwane dalej  „czas trwania“).

3. Konkurs przeznaczony jest dla klientów PackWay (zwanych dalej „klientami“), którym PackWay przesłał dokumenty dotyczące konkursu i którzy spełnią poniżej przedstawione warunki. Z konkursu są wykluczeni pracownicy firmy PackWay i członkowie ich rodzin. Z konkursu będą również wykluczeni klienci, których zgłoszenie będzie niekompletne, nieczytelne lub niedokładne. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, powyżej 18 roku życia, z adresem dostawy na terenie Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier lub Rumunii.

4. W konkursie przewidziano trzy nagrody: telewizor o wartości 20 000 CZK (CZ) lub 800 EUR (SK) lub 3300 PLN (PL) lub 250 000 Huf (HU) lub 3300 Lei (ROM), suszarkę do ubrań o wartości 16 000 CZK (CR) lub 640 Eur (SR) lub 2.700 Zl (PL) lub 200.000 Huf (HU) lub 2.700 Lei (ROM), robot kuchenny o wartości 8.000 Kč (Republika Czeska) lub 320 Eur (SR) lub 1.300 Zl (PL) lub 100.000 Huf (HU) lub 1300 Lei (ROM). Nagroda i ocena konkursu jest wspólna dla krajów – Republika Czeska i Słowacka, Rzeczpospolita Polska, Węgry, Rumunia. Przedstawione modele nagród mogą się różnić.

5. Klient, który podczas konkursu zamówi towary z katalogu ASTOREO na piśmie, telefonicznie lub przez Internet i opłaci zamówienie, otrzyma bezpłatny prezent - termometr GRUNDIG. Klient otrzymuje bezpłatny prezent w paczce wraz z zamówionymi towarami z katalogu. W przypadku wyczerpania zapasów darmowego prezentu PackWay ma prawo wysłać dodatkowo prezent w osobnej przesyłce lub wymienić go na inny prezent o podobnej lub wyższej wartości. Każdy uczestnik otrzyma propozycję uczestnictwa w konkursie wraz z informacjami dotyczącymi tego udziału. Konkurs jest przeznaczony dla osób, do których skierowano propozycję udziału w konkursie. Zwycięzca otrzyma nagrodę po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu.

6. Warunki prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie są następujące:

I. Klient złoży zamówienie z katalogu  ASTOREO, oraz za nie zapłaci w czasie trwania konkursu i równocześnie:

II. Klient dokona ważnej rejestracji w konkursie, w jeden  z następujących sposobów: a) pisemnie: odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Wybierz 2 ulubione wielkanocne produkty z oferty Astoreo i krótko uzasadnij swój wybór", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11 oraz równocześnie zamówi towar z załączonego katalogu; b) telefonicznie: klient przy zamówieniu poda operatorowi kod akcji (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), odpowiedni dla danej promocji, zamówienie odbywać się będzie za pośrednictwem infolinii, natomiast po złożeniu zamówienia klient na otrzymanym wraz z katalogiem formularzem konkursowym wpisze swój numer klienta w zaznaczonym polu, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: : "Wybierz 2 ulubione wielkanocne produkty z oferty Astoreo i krótko uzasadnij swój wybór",  wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11, ; c) drogą internetową: jeśli klient zamówi towar poprzez stronę https://astoreo.pl/ , zarejestruje się w konkursie podając przy zamówieniu kod (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), właściwy dla danej akcji, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Wybierz 2 ulubione wielkanocne produkty z oferty Astoreo i krótko uzasadnij swój wybór", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie .

7. Po zakończeniu konkursu PackWay wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń do konkursu 3 zwycięzców, który udzieli najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi, a równocześnie w czasie trwania konkursu, dokonali ważnego zgłoszenia wg punktu 6 ust. I niniejszego regulaminu. Przydzielanie nagród  wśród 3 wyłonionych zwycięzców, będzie się odbywało według kolejności ich zgłoszeń: telewizor o wartości 20 000 CZK (CZ) lub 800 EUR (SK) lub 3300 PLN (PL) lub 250 000 Huf (HU) lub 3300 Lei (ROM),  zostanie przydzielony osobie, która zgłosiła się jako pierwsza; suszarka do ubrań o wartości 16 000 CZK (CR) lub 640 Eur (SR) lub 2.700 Zl (PL) lub 200.000 Huf (HU) lub 2.700 Lei (ROM) jako druga, a robot kuchenny o wartości 8.000 Kč (Republika Czeska) lub 320 Eur (SR) lub 1.300 Zl (PL) lub 100.000 Huf (HU) lub 1300 Lei (ROM ) trzeciej osobie spośród wyłonionej trójki zwycięzców.

8. Rejestrując się w konkursie klient akceptuje warunki wg „Pełnego regulaminu konkursu“, opublikowanego na  https://astoreo.pl/, przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, zgodnie z tekstem  „Ochrona danych osobowych“ znajdującym się na https://astoreo.pl/ i oświadcza, że z dokumentami szczegółowo się zapoznał, dokładnie je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Bez udzielenia zgody nie jest możliwy udział w konkursie. Udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne i wydana zgoda może być w każdej chwili wycofana. Celem jest prowadzenie i organizacja konkursu. Prawa klienta są podane w dokumencie „Ochrona danych osobowych“, w szczególności prawa do zastrzeżenia przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego.

9. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda za udział w konkursie jednoznacznie wyraża zgodę, aby spółka PackWay wykorzystała bezpłatnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania klienta, w mediach (włącznie z Internetem), materiałach promocyjnych i reklamowych PackWay, związanych z niniejszym konkursem oraz z promocją wyrobów i usług PackWay. Sylwetka uczestnika może być udostępniana i publikowana również w formie dźwiękowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej. Zgoda wg niniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu.

10. Do celów niniejszego konkursu, za zamówienie opłacone, nie uważa się ceny towaru, w stosunku do którego klient odstąpił od stosownej umowy kupna, w czasie trwania konkursu lub w ciągu 14 dni (lub 100 dni za dodatkową opłatą) następujących po zakończeniu konkursu, bez względu na to, czy spółka PackWay już zwróciła temu klientowi, zapłaconą cenę zakupu, czy tego jeszcze nie uczyniła.

11. Adres do przesłania zamówienia klienta z wypełnionym kuponem uczestnictwa to dla Republiki Czeskiej: MAGNET 3 PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2,  dla Republiki Słowackiej: MAGNET 3 PAGEN, Skrytka pocztowa 91, 830 05 Bratislava 35, dla Rzeczpospolitej Polskiej: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10; na Węgrzech: Skrytka pocztowa: ASTOREO, ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270; dla Rumunii: ASTOREO, OP 9 CP 12, Sect.2, Bucuresti.

12. Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w terminie i miejscu, wskazanym na piśmie przez PackWay, ewentualnie nagroda będzie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody nastąpi do 31.08.2020. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody lub nie poda spółce PackWay swojego adresu, na który ma być wysłana nagroda, najpóźniej do 31.08.2020, nagroda przepada na rzecz spółki PackWay. Nagroda przepada na rzecz spółki PackWay również w przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu.

13. Dane dotyczące zwycięzcy spółka PackWay udostępni uczestnikowi na podstawie pisemnego wniosku od dnia 17.08.2020. PackWay zastrzega sobie prawo do nieudzielania żadnych informacji dotyczących wygranej i zwycięzcy, telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście.

 

Regulamin dodatkowy konkursu TK1 „Wielki konkurs noworoczny“

1. Firma PackWay s.r.o., z siedzibą na ul. Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, wpisana do  Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, dział C, wpis 13638 (zwana dalej „PackWay”), organizuje AKCJĘ MARKETINGOWĄ w związku z wydaniem nowego katalogu Astoreo,obejmującą konkurs o nazwie „Wielki konkurs noworoczny“. Konkurs odbywa się jednocześnie na terytorium Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier i Rumunii. Konkurs może być prezentowany w różnych formach.

2. Konkurs trwa od 27. 12. 2019 do 29. 2. 2020 (zwane dalej  „czas trwania“).

3. Konkurs przeznaczony jest dla klientów PackWay (zwanych dalej „klientami“), którym PackWay przesłał dokumenty dotyczące konkursu i którzy spełnią poniżej przedstawione warunki. Z konkursu są wykluczeni pracownicy firmy PackWay i członkowie ich rodzin. Z konkursu będą również wykluczeni klienci, których zgłoszenie będzie niekompletne, nieczytelne lub niedokładne. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, powyżej 18 roku życia, z adresem dostawy na terenie Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier lub Rumunii.

4. W konkursie przewidziano jedną nagrodę pieniężna w wysokości 80 000 CZK (CZ) lub 3 200 EUR (SR) lub 13 000 Zł (PL) lub 1 000 000 Huf (HU) lub 13 000 Lei (ROM). Nagroda i ocena konkursu jest wspólna dla krajów – Republika Czeska i Słowacka, Rzeczpospolita Polska, Węgry, Rumunia.

5. Konkurs jest przeznaczony dla osób, do których skierowano propozycję udziału w konkursie. Zwycięzca otrzyma nagrodę po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu.

6. Warunki prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie są następujące:

I. Klient złoży zamówienie z katalogu  ASTOREO, oraz za nie zapłaci w czasie trwania konkursu i równocześnie:

II. Klient dokona ważnej rejestracji w konkursie, w jeden  z następujących sposobów: a) pisemnie: odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Który produkt z oferty Astoreo jest Twoim zdaniem najbardziej przydatny podczas noworocznych porządków i dlaczego? ", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11 oraz równocześnie zamówi towar z załączonego katalogu; b) telefonicznie: klient przy zamówieniu poda operatorowi kod akcji (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), odpowiedni dla danej promocji, zamówienie odbywać się będzie za pośrednictwem infolinii, natomiast po złożeniu zamówienia klient na otrzymanym wraz z katalogiem formularzem konkursowym wpisze swój numer klienta w zaznaczonym polu, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: : "Który produkt z oferty Astoreo jest Twoim zdaniem najbardziej przydatny podczas noworocznych porządków i dlaczego? ",  wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11, ; c) drogą internetową: jeśli klient zamówi towar poprzez stronę https://astoreo.pl/ , zarejestruje się w konkursie podając przy zamówieniu kod (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), właściwy dla danej akcji, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Który produkt z oferty Astoreo jest Twoim zdaniem najbardziej przydatny podczas noworocznych porządków i dlaczego? ", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie .

7. Po zakończeniu konkursu PackWay wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń do konkursu 1 zwycięzcę, który udzieli najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi, a równocześnie w czasie trwania konkursu, dokona ważnego zgłoszenia wg punktu 6 ust. I niniejszego regulaminu.

8. Rejestrując się w konkursie klient akceptuje warunki wg „Pełnego regulaminu konkursu“, opublikowanego na  https://astoreo.pl/, przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, zgodnie z tekstem  „Ochrona danych osobowych“ znajdującym się na https://astoreo.pl/ i oświadcza, że z dokumentami szczegółowo się zapoznał, dokładnie je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Bez udzielenia zgody nie jest możliwy udział w konkursie. Udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne i wydana zgoda może być w każdej chwili wycofana. Celem jest prowadzenie i organizacja konkursu. Prawa klienta są podane w dokumencie „Ochrona danych osobowych“, w szczególności prawa do zastrzeżenia przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego.

9. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda za udział w konkursie jednoznacznie wyraża zgodę, aby spółka PackWay wykorzystała bezpłatnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania klienta, w mediach (włącznie z Internetem), materiałach promocyjnych i reklamowych PackWay, związanych z niniejszym konkursem oraz z promocją wyrobów i usług PackWay. Sylwetka uczestnika może być udostępniana i publikowana również w formie dźwiękowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej. Zgoda wg niniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu.

10. Do celów niniejszego konkursu, za zamówienie opłacone, nie uważa się ceny towaru, w stosunku do którego klient odstąpił od stosownej umowy kupna, w czasie trwania konkursu lub w ciągu 14 dni (lub 100 dni za dodatkową opłatą) następujących po zakończeniu konkursu, bez względu na to, czy spółka PackWay już zwróciła temu klientowi, zapłaconą cenę zakupu, czy tego jeszcze nie uczyniła.

11. Adres do przesłania zamówienia klienta z wypełnionym kuponem uczestnictwa to dla Republiki Czeskiej: MAGNET 3 PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2,  dla Republiki Słowackiej: MAGNET 3 PAGEN, Skrytka pocztowa 91, 830 05 Bratislava 35, dla Rzeczpospolitej Polskiej: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10; na Węgrzech: Skrytka pocztowa: ASTOREO, ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270; dla Rumunii: ASTOREO, OP 9 CP 12, Sect.2, Bucuresti.

12. Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w terminie i miejscu, wskazanym na piśmie przez PackWay, ewentualnie nagroda będzie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody nastąpi do 31.05.2020. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody lub nie poda spółce PackWay swojego adresu, na który ma być wysłana nagroda, najpóźniej do 31.05.2020, nagroda przepada na rzecz spółki PackWay. Nagroda przepada na rzecz spółki PackWay również w przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu.

13. Dane dotyczące zwycięzcy spółka PackWay udostępni uczestnikowi na podstawie pisemnego wniosku od dnia 15.05.2020. PackWay zastrzega sobie prawo do nieudzielania żadnych informacji dotyczących wygranej i zwycięzcy, telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście.

 

Regulamin dodatkowy konkursu  WK REM „Wielki świąteczny konkurs“

1. Firma PackWay s.r.o., z siedzibą na ul. Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, wpisana do  Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, dział C, wpis 13638 (zwana dalej „PackWay”), organizuje AKCJĘ MARKETINGOWĄ w związku z wydaniem nowego katalogu Astoreo,obejmującą konkurs o nazwie „Wielki świąteczny konkurs“. Konkurs odbywa się jednocześnie na terytorium Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier i Rumunii. Konkurs może być prezentowany w różnych formach. 

2. Konkurs trwa od 18. 9. 2019 do 13. 12. 2019 (zwane dalej  „czas trwania“).

3. Konkurs przeznaczony jest dla klientów PackWay (zwanych dalej „klientami“), którym PackWay przesłał dokumenty dotyczące konkursu i którzy spełnią poniżej przedstawione warunki. Z konkursu są wykluczeni pracownicy firmy PackWay i członkowie ich rodzin. Z konkursu będą również wykluczeni klienci, których zgłoszenie będzie niekompletne, nieczytelne lub niedokładne. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, powyżej 18 roku życia, z adresem dostawy na terenie Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier lub Rumunii.

4. W konkursie przewidziano 1 nagrodę pieniężną o wartości 80 000 CZK (Republika Czeska) lub 3 200 EUR (SR) lub 13 000 EUR (PL) lub 1 000 000 EUR (HU) lub 13 000 EUR Lei (ROM).Nagroda i ocena konkursu jest wspólna dla krajów – Republika Czeska i Słowacka, Rzeczpospolita Polska, Węgry, Rumunia.

5. Każdy uczestnik otrzyma propozycję uczestnictwa w konkursie wraz z informacjami dotyczącymi tego udziału. Konkurs jest przeznaczony dla osób, do których skierowano propozycję udziału w konkursie. Zwycięzca otrzyma nagrodę po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu.

6. Warunki prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie są następujące:

I. Klient złoży zamówienie z katalogu  ASTOREO, oraz za nie zapłaci w czasie trwania konkursu i równocześnie:

II. Klient dokona ważnej rejestracji w konkursie, w jeden  z następujących sposobów: a) pisemnie: wypełni czek, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Wybierz 2 produkty z oferty Astoreo, które są według Ciebie najbardziej przydatne zimą i uzasadnij dlaczego?", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11 oraz równocześnie zamówi towar z załączonego katalogu; b) telefonicznie: klient przy zamówieniu poda operatorowi kod akcji (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), odpowiedni dla danej promocji, zamówienie odbywać się będzie za pośrednictwem infolinii, natomiast po złożeniu zamówienia klient na otrzymanym wraz z katalogiem formularzem konkursowym wpisze swój numer klienta w zaznaczonym polu, wypełni czek, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: : "Wybierz 2 produkty z oferty Astoreo, które są według Ciebie najbardziej przydatne zimą i uzasadnij dlaczego?",  wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11, ; c) drogą internetową: jeśli klient zamówi towar poprzez stronę https://astoreo.pl/ , zarejestruje się w konkursie podając przy zamówieniu kod (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), właściwy dla danej akcji, w odpowiednim polu wypełni czek, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Wybierz 2 produkty z oferty Astoreo, które są według Ciebie najbardziej przydatne zimą i uzasadnij dlaczego?", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie .

7. Po zakończeniu konkursu PackWay wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń do konkursu 1 zwycięzcę, który udzieli najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi, a równocześnie w czasie trwania konkursu, dokona ważnego zgłoszenia wg punktu 6 ust. I niniejszego regulaminu.

8. Rejestrując się w konkursie klient akceptuje warunki wg „Pełnego regulaminu konkursu“, opublikowanego na  https://astoreo.pl/, przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, zgodnie z tekstem  „Ochrona danych osobowych“ znajdującym się na https://astoreo.pl/ i oświadcza, że z dokumentami szczegółowo się zapoznał, dokładnie je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Bez udzielenia zgody nie jest możliwy udział w konkursie. Udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne i wydana zgoda może być w każdej chwili wycofana. Celem jest prowadzenie i organizacja konkursu. Prawa klienta są podane w dokumencie „Ochrona danych osobowych“, w szczególności prawa do zastrzeżenia przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego.

9. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda za udział w konkursie jednoznacznie wyraża zgodę, aby spółka PackWay wykorzystała bezpłatnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania klienta, w mediach (włącznie z Internetem), materiałach promocyjnych i reklamowych PackWay, związanych z niniejszym konkursem oraz z promocją wyrobów i usług PackWay. Sylwetka uczestnika może być udostępniana i publikowana również w formie dźwiękowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej. Zgoda wg niniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu.

10. Do celów niniejszego konkursu, za zamówienie opłacone, nie uważa się ceny towaru, w stosunku do którego klient odstąpił od stosownej umowy kupna, w czasie trwania konkursu lub w ciągu 14 dni (lub 100 dni za dodatkową opłatą) następujących po zakończeniu konkursu, bez względu na to, czy spółka PackWay już zwróciła temu klientowi, zapłaconą cenę zakupu, czy tego jeszcze nie uczyniła.

11. Adres do przesłania zamówienia klienta z wypełnionym kuponem uczestnictwa to dla Republiki Czeskiej: MAGNET 3 PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2,  dla Republiki Słowackiej: MAGNET 3 PAGEN, Skrytka pocztowa 91, 830 05 Bratislava 35, dla Rzeczpospolitej Polskiej: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10; na Węgrzech: Skrytka pocztowa: ASTOREO, ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270; dla Rumunii: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.
12. Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w terminie i miejscu, wskazanym na piśmie przez PackWay, ewentualnie nagroda będzie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody nastąpi do 29.02.2020. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody lub nie poda spółce PackWay swojego adresu, na który ma być wysłana nagroda, najpóźniej do 29.02.2020, nagroda przepada na rzecz spółki PackWay. Nagroda przepada na rzecz spółki PackWay również w przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu.

13. Dane dotyczące zwycięzcy spółka PackWay udostępni uczestnikowi na podstawie pisemnego wniosku od dnia 14.02.2020. PackWay zastrzega sobie prawo do nieudzielania żadnych informacji dotyczących wygranej i zwycięzcy, telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście.

 

Regulamin dodatkowy konkursu  WK „Wielki świąteczny konkurs“

1. Firma PackWay s.r.o., z siedzibą na ul. Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, wpisana do  Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, dział C, wpis 13638 (zwana dalej „PackWay”), organizuje AKCJĘ MARKETINGOWĄ w związku z wydaniem nowego katalogu Astoreo,obejmującą konkurs o nazwie „Wielki świąteczny konkurs“. Konkurs odbywa się jednocześnie na terytorium Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier i Rumunii. Konkurs może być prezentowany w różnych formach.

2. Konkurs trwa od 18. 9. 2019 do 13. 11. 2019 (zwane dalej  „czas trwania“).

3. Konkurs przeznaczony jest dla klientów PackWay (zwanych dalej „klientami“), którym PackWay przesłał dokumenty dotyczące konkursu i którzy spełnią poniżej przedstawione warunki. Z konkursu są wykluczeni pracownicy firmy PackWay i członkowie ich rodzin. Z konkursu będą również wykluczeni klienci, których zgłoszenie będzie niekompletne, nieczytelne lub niedokładne. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, powyżej 18 roku życia, z adresem dostawy na terenie Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier lub Rumunii.

4. W konkursie przewidziano 1 nagrodę pieniężną o wartości 75 000 Kč (CZ) lub 3000 Eur (SK) lub 12 000 Zł (PL) albo 900 000 Huf (HU) lub 12 000 Lei (ROM).Nagroda i ocena konkursu jest wspólna dla krajów – Republika Czeska i Słowacka, Rzeczpospolita Polska, Węgry, Rumunia.

5. Każdy uczestnik otrzyma propozycję uczestnictwa w konkursie wraz z informacjami dotyczącymi tego udziału. Konkurs jest przeznaczony dla osób, do których skierowano propozycję udziału w konkursie. Zwycięzca otrzyma nagrodę po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu.

6. Warunki prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie są następujące:

I. Klient złoży zamówienie z katalogu  ASTOREO, oraz za nie zapłaci w czasie trwania konkursu i równocześnie:

II. Klient dokona ważnej rejestracji w konkursie, w jeden  z następujących sposobów: a) pisemnie: wypełni czek, a także odpowie na pytanie konkursowe które znajdują się na formularzu zamówienia: "Który produkt dekoracyjny z oferty Astoreo jest Twoim ulubionym i dlaczego", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11 oraz równocześnie zamówi towar z załączonego katalogu; b) telefonicznie: klient przy zamówieniu poda operatorowi kod akcji (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), odpowiedni dla danej promocji, zamówienie odbywać się będzie za pośrednictwem infolinii, natomiast po złożeniu zamówienia klient na otrzymanym wraz z katalogiem formularzem konkursowym wpisze swój numer klienta w zaznaczonym polu, wypełni czek, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: : " Który produkt dekoracyjny z oferty Astoreo jest Twoim ulubionym i dlaczego?",  wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11, ; c) drogą internetową: jeśli klient zamówi towar poprzez stronę https://astoreo.pl/ , zarejestruje się w konkursie podając przy zamówieniu kod (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), właściwy dla danej akcji, w odpowiednim polu wypełni czek, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: " Który produkt dekoracyjny z oferty Astoreo jest Twoim ulubionym i dlaczego?", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie .

7. Po zakończeniu konkursu PackWay wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń do konkursu 1 zwycięzcę, który udzieli najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi, a równocześnie w czasie trwania konkursu, dokona ważnego zgłoszenia wg punktu 6 ust. I niniejszego regulaminu.

8. Rejestrując się w konkursie klient akceptuje warunki wg „Pełnego regulaminu konkursu“, opublikowanego na  https://astoreo.pl/, przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, zgodnie z tekstem  „Ochrona danych osobowych“ znajdującym się na https://astoreo.pl/ i oświadcza, że z dokumentami szczegółowo się zapoznał, dokładnie je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Bez udzielenia zgody nie jest możliwy udział w konkursie. Udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne i wydana zgoda może być w każdej chwili wycofana. Celem jest prowadzenie i organizacja konkursu. Prawa klienta są podane w dokumencie „Ochrona danych osobowych“, w szczególności prawa do zastrzeżenia przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego.

9. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda za udział w konkursie jednoznacznie wyraża zgodę, aby spółka PackWay wykorzystała bezpłatnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania klienta, w mediach (włącznie z Internetem), materiałach promocyjnych i reklamowych PackWay, związanych z niniejszym konkursem oraz z promocją wyrobów i usług PackWay. Sylwetka uczestnika może być udostępniana i publikowana również w formie dźwiękowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej. Zgoda wg niniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu.

10. Do celów niniejszego konkursu, za zamówienie opłacone, nie uważa się ceny towaru, w stosunku do którego klient odstąpił od stosownej umowy kupna, w czasie trwania konkursu lub w ciągu 14 dni (lub 100 dni za dodatkową opłatą) następujących po zakończeniu konkursu, bez względu na to, czy spółka PackWay już zwróciła temu klientowi, zapłaconą cenę zakupu, czy tego jeszcze nie uczyniła.

11. Adres do przesłania zamówienia klienta z wypełnionym kuponem uczestnictwa to dla Republiki Czeskiej: MAGNET 3 PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2,  dla Republiki Słowackiej: MAGNET 3 PAGEN, Skrytka pocztowa 91, 830 05 Bratislava 35, dla Rzeczpospolitej Polskiej: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10; na Węgrzech: Skrytka pocztowa: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs, Pf.: 270; dla Rumunii: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

12. Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w terminie i miejscu, wskazanym na piśmie przez PackWay, ewentualnie nagroda będzie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody nastąpi do 31.01.2020. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody lub nie poda spółce PackWay swojego adresu, na który ma być wysłana nagroda, najpóźniej do 31.01.2020, nagroda przepada na rzecz spółki PackWay. Nagroda przepada na rzecz spółki PackWay również w przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu.

13. Dane dotyczące zwycięzcy spółka PackWay udostępni uczestnikowi na podstawie pisemnego wniosku od dnia 15.0.2020. PackWay zastrzega sobie prawo do nieudzielania żadnych informacji dotyczących wygranej i zwycięzcy, telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście.

Regulamin dodatkowy konkursu TK9 „Konkurs o telewizor SAMSUNG“

1. Firma PackWay s.r.o., z siedzibą na ul. Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, dział C, wpis 13638 (zwana dalej „PackWay”), organizuje AKCJĘ MARKETINGOWĄ w związku z wydaniem nowego katalogu Astoreo,obejmującą konkurs o nazwie „Konkurs o telewizor SAMSUNG “. Konkurs odbywa się jednocześnie na terytorium Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier i Rumunii.

2. Konkurs trwa od 15. 7. 2019 do 16. 9. 2019 99(zwane dalej „czas trwania“).

3. Konkurs przeznaczony jest dla klientów PackWay (zwanych dalej „klientami“), którym PackWay przesłał dokumenty dotyczące konkursu i którzy spełnią poniżej przedstawione warunki. Z konkursu są wykluczeni pracownicy firmy PackWay i członkowie ich rodzin. Z konkursu będą również wykluczeni klienci, których zgłoszenie będzie niekompletne, nieczytelne lub niedokładne. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, powyżej 18 roku życia, z adresem dostawy na terenie Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier lub Rumunii.

4. W konkursie przewidziano 1 nagrodę rzeczową w postaci telewizora SAMSUNG, o wartości 25 000 Kč (CZ) lub 1000 Eur (SK) lub 4 000 Zł (PL) albo 300 000 Huf (HU) lub 4 500 Lei (ROM). Model może się nieznacznie różnić od zdjęć ilustracyjnych. Nagroda i ocena konkursu jest wspólna dla krajów – Republika Czeska i Słowacka, Rzeczpospolita Polska, Węgry, Rumunia. Nagroda zostanie przyznana jednemu uczestnikowi konkursu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 7.

5. Każdy uczestnik otrzyma propozycję uczestnictwa w konkursie wraz z informacjami dotyczącymi tego udziału. Konkurs jest przeznaczony dla osób, do których skierowano propozycję udziału w konkursie. Zwycięzca otrzyma nagrodę po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu. czyt.

6. Warunki prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie są następujące: I. Klient złoży zamówienie w terminie od 15. 7. 2019 do 16. 9. 2019 z katalogu ASTOREO, oraz za nie zapłaci w czasie trwania konkursu i równocześnie: II. Klient dokona ważnej rejestracji w konkursie, w jeden z następujących sposobów:

a) pisemnie: odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: „Który produkt z oferty Astoreo poleciłabyś/poleciłbyś Twojej rodzinie lub znajomym i dlaczego?“, wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11 oraz równocześnie zamówi towar z załączonego katalogu;

b) telefonicznie: klient przy zamówieniu poda operatorowi kod akcji (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), odpowiedni dla danej promocji, zamówienie odbywać się będzie za pośrednictwem infolinii, natomiast po złożeniu zamówienia klient odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: : „Który produkt z oferty Astoreo poleciłabyś/ poleciłbyś Twojej rodzinie lub znajomym i dlaczego?“, wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11, ;

c) drogą internetową: jeśli klient zamówi towar poprzez stronę www.astoreo.pl, zarejestruje się w konkursie podając przy zamówieniu kod (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), właściwy dla danej akcji i odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: „Który produkt z oferty Astoreo poleciłabyś/poleciłbyś Twojej rodzinie lub znajomym i dlaczego?“, wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie . III. Po zakończeniu konkursu PackWay wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń do konkursu 1 zwycięzcę, który udzielił najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi, a równocześnie w czasie trwania konkursu, dokonał ważnego zgłoszenia wg punktu 6 ust. I niniejszego regulaminu.

7. Rejestrując się w konkursie klient akceptuje warunki wg „Pełnego regulaminu konkursu“, opublikowanego na https://astoreo.pl/, przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, zgodnie z tekstem „Ochrona danych osobowych“ znajdującym się na www.astoreo.pl i oświadcza, że z dokumentami szczegółowo się zapoznał, dokładnie je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Bez udzielenia zgody nie jest możliwy udział w konkursie. Udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne i wydana zgoda może być w każdej chwili wycofana. Celem jest prowadzenie i organizacja konkursu. Prawa klienta są podane w dokumencie „Ochrona danych osobowych“, w szczególności prawa do zastrzeżenia przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego.

8. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda za udział w konkursie jednoznacznie wyraża zgodę, aby spółka PackWay wykorzystała bezpłatnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania klienta, w mediach (włącznie z Internetem), materiałach promocyjnych i reklamowych PackWay, związanych z niniejszym konkursem oraz z promocją wyrobów i usług PackWay. Sylwetka uczestnika może być udostępniana i publikowana również w formie dźwiękowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej. Zgoda wg niniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu.

9. Do celów niniejszego konkursu, za zamówienie opłacone, nie uważa się ceny towaru, w stosunku do którego klient odstąpił od stosownej umowy kupna, w czasie trwania konkursu lub w ciągu 14 dni (lub 100 dni za dodatkową opłatą) następujących po zakończeniu konkursu, bez względu na to, czy spółka PackWay już zwróciła temu klientowi, zapłaconą cenę zakupu, czy tego jeszcze nie uczyniła.

10. Adres do przesłania zamówienia klienta z wypełnionym kuponem uczestnictwa to dla Republiki Czeskiej: MAGNET 3 PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, dla Republiki Słowackiej: MAGNET 3 PAGEN, Skrytka pocztowa 91, 830 05 Bratislava 35, dla Rzeczpospolitej Polskiej: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10; na Węgrzech: Skrytka pocztowa: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs, Pf.: 270; dla Rumunii: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

11. Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w terminie i miejscu, wskazanym na piśmie przez PackWay, ewentualnie nagroda będzie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody nastąpi do 31.12.2019. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody lub nie poda spółce PackWay swojego adresu, na który ma być wysłana nagroda, najpóźniej do 31.12.2019, nagroda przepada na rzecz spółki PackWay. Nagroda przepada na rzecz spółki PackWay również w przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu.

12. Dane dotyczące zwycięzcy spółka PackWay udostępni uczestnikowi na podstawie pisemnego wniosku od dnia 16.12.2019. PackWay zastrzega sobie prawo do nieudzielania żadnych informacji dotyczących wygranej i zwycięzcy, telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście.

Regulamin dodatkowy konkursu TK7 „Czek o wartości nawet do 2 000 zł“ 

1. Firma PackWay s.r.o., z siedzibą na ul. Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, dział C, wpis13638 (zwana dalej „PackWay”), organizuje AKCJĘ MARKETINGOWĄ w związku z wydaniem nowego katalogu Astoreo,obejmującą konkurs o nazwie „ Czek o wartości nawet do 2000 zł “. Konkurs odbywa się jednocześnie na terytorium Republiki Słowackiej, RepublikiCzeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier i Rumunii.

2. Konkurs trwa od 24.06.2019 do 26.08.2019 (zwane dalej „czas trwania“).

3. Konkurs przeznaczony jest dla klientów PackWay (zwanych dalej „klientami“), którym PackWay przesłał dokumenty dotyczącekonkursu i którzy spełnią poniżej przedstawione warunki. Z konkursu są wykluczeni pracownicy firmy PackWay i członkowie ich rodzin. Z konkursu będą również wykluczeni klienci, których zgłoszenie będzie niekompletne, nieczytelne lub niedokładne. W konkursiemogą wziąć udział tylko osoby, powyżej 18 roku życia, z adresem dostawy na terenie Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier lub Rumunii.

4. W konkursie przewidziano 1 nagrodę pieniężną o wartości 12 500 Kč (CZ) lub 500 Eur (SK)lub 2 000 Zł (PL) albo 150 000 Huf (HU) lub 2 375 Lei (ROM) i 49 nagród pieniężnych o wartości 2 500 Kč (CZ) lub 100 Eur (SK) lub 400 Zl (PL) lub 30 000 Huf (HU) albo 475 Lei (ROM). Nagroda i ocena konkursu jest wspólna dla krajów – Republika Czeska i Słowacka,Rzeczpospolita Polska, Węgry, Rumunia. Nagrody zostaną przyznane maksymalnie 50 wybranym uczestnikom konkursu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 7.

5. Każdy uczestnik otrzyma propozycję uczestnictwa w konkursie wraz z informacjami dotyczącymitego udziału. Konkurs jest przeznaczony dla osób, do których skierowano propozycję udziału w konkursie. Zwycięzca otrzyma nagrodę po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu. Złożenie zamówienia na ofertę specjalną – portfel, nie jest warunkiemkoniecznym do uczestnictwa w konkursie „Czek o wartości nawet do 2 000 zł“.

6. Warunki prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie są następujące: I. Klient złoży zamówienie z katalogu ASTOREO, oraz za nie zapłaci w czasie trwania konkursu i równocześnie:II. Klient dokona ważnej rejestracji w konkursie, w jeden z następujących sposobów: a) pisemnie: wypełni czek, który znajduje się pod formularzem zamówienia, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: „Który produktz oferty Astoreo zostałby zabrany przez Ciebie na wakacje i dlaczego?“, wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adrespodany poniżej w punkcie 11 oraz równocześnie zamówi towar z załączonego katalogu; b) telefonicznie: klient przy zamówieniu poda operatorowi kod akcji (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), odpowiedni dla danej promocji, zamówienieodbywać się będzie za pośrednictwem infolinii, natomiast po złożeniu zamówienia klient na otrzymanym wraz z katalogiem formularzem konkursowym wpisze swój numer klienta w zaznaczonym polu, wypełni czek, który znajduje się pod formularzem zamówienia,a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: : „Który produkt z oferty Astoreo zostałby zabrany przez Ciebie na wakacje i dlaczego?“, wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunkuw przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11, ; c) drogą internetową: jeśli klient zamówi towar poprzez stronę https://astoreo.pl/ , zarejestruje się w konkursie podając przy zamówieniu kod(który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), właściwy dla danej akcji, w odpowiednim polu wypełni czek, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: : „Który produkt z oferty Astoreo zostałby zabrany przezCiebie na wakacje i dlaczego?“, wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie. III. Po zakończeniu konkursu PackWay wybierze ze wszystkich ważnychzgłoszeń do konkursu 50 zwycięzców, którzy udzielą najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi, a równocześnie w czasie trwania konkursu, dokonają ważnego zgłoszenia wg punktu 6 ust. I niniejszego regulaminu. Nagrodę 2 000 zł (500 Eur, 12 500 Kč,150 000 Huf, 2 375 Lei) otrzyma klient, którego odpowiedź została wytypowana jako najlepsza. Wszyscy pozostali, których odpowiedzi zakwalifikowały się do konkursu (49 osób) otrzymają nagrodę 400 zł każdy (100 Eur, 2 500 Kč, 30 000 Huf, 475 Lei).

7. Rejestrującsię w konkursie klient akceptuje warunki wg „Pełnego regulaminu konkursu“, opublikowanego na https://astoreo.pl/, przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, zgodnie z tekstem „Ochrona danych osobowych“ znajdującym się na https://astoreo.pl/ i oświadcza, że z dokumentami szczegółowo się zapoznał, dokładnie je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Bez udzielenia zgody nie jest możliwy udział w konkursie. Udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są całkowiciedobrowolne i wydana zgoda może być w każdej chwili wycofana. Celem jest prowadzenie i organizacja konkursu. Prawa klienta są podane w dokumencie „Ochrona danych osobowych“, w szczególności prawa do zastrzeżenia przetwarzania danych do celu marketingubezpośredniego.

8. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda za udział w konkursie jednoznacznie wyraża zgodę, aby spółka PackWay wykorzystała bezpłatnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania klienta, w mediach (włącznie z Internetem),materiałach promocyjnych i reklamowych PackWay, związanych z niniejszym konkursem oraz z promocją wyrobów i usług PackWay. Sylwetka uczestnika może być udostępniana i publikowana również w formie dźwiękowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej. Zgoda wgniniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu.

9. Do celów niniejszego konkursu, za zamówienie opłacone, nie uważa się ceny towaru, w stosunku do którego klient odstąpił od stosownej umowy kupna, w czasie trwania konkursulub w ciągu 14 dni (lub 100 dni za dodatkową opłatą) następujących po zakończeniu konkursu, bez względu na to, czy spółka PackWay już zwróciła temu klientowi, zapłaconą cenę zakupu, czy tego jeszcze nie uczyniła.

10. Adres do przesłania zamówienia klientaz wypełnionym kuponem uczestnictwa to dla Republiki Czeskiej: MAGNET 3 PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, dla Republiki Słowackiej: MAGNET 3 PAGEN, Skrytka pocztowa 91, 830 05 Bratislava 35, dla Rzeczpospolitej Polskiej: ASTOREO, skr. poczt. nr 23,60-962 FUP nr 4 Poznań 10; na Węgrzech: Skrytka pocztowa: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270; dla Rumunii: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

11. Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w terminie i miejscu, wskazanym na piśmie przezPackWay, ewentualnie nagroda będzie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody nastąpi do 30.11.2019. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody lub nie poda spółce PackWay swojego adresu, na który ma być wysłana nagroda, najpóźniej do 30.11.2019,nagroda przepada na rzecz spółki PackWay. Nagroda przepada na rzecz spółki PackWay również w przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu.

12. Dane dotyczące zwycięzcy spółka PackWay udostępni uczestnikowi napodstawie pisemnego wniosku od dnia 15.11.2019. PackWay zastrzega sobie prawo do nieudzielania żadnych informacji dotyczących wygranej i zwycięzcy, telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście.

 

Regulamin dodatkowy konkursu TK4 DV „3 czeki, kazdy o wartosci 4000 zł“

1. Spółka PackWay s.r.o., z_siedziba Delnická 390, 533 01 Pardubice, Republika Czeska, ICO (REGON): 25629662, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sad Okregowy w_Hradcu Králové, dział C, wpis 13638 (zwana dalej „PackWay“) organizuje akcje marketingowa w zwiazku z wydaniem nowego katalogu ASTOREO, obejmujaca konkurs o nazwie „3 czeki, kazdy o wartosci 4000 zł”. Konkurs jest prowadzony na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Wegier i Rumunii.

2. Konkurs trwa od 13.05.2019 do 15.07.2019 (zwane dalej „czas trwania“).

3. Konkurs jest przeznaczony dla klientów PackWay (dalej zwany „klient“), którym PackWay wysłał dokumenty konkursowe, oraz którzy spełnia nizej okreslone warunki. Z konkursu sa wyłaczeni pracownicy spółki PackWay i ich rodziny. Ponadto z konkursu beda wykluczeni klienci, których zgłoszenie bedzie niepełne, nieczytelne badz nieprecyzyjne. W konkursie moga bracudział wyłacznie osoby, które ukonczyły 18 lat, posiadajace adres do doreczen na terytorium Republiki Czeskiej, lub Republiki Słowackiej lub Rzeczpospolitej Polskiej, Wegier lub Rumunii.

4. W konkursie przewidziano 3 nagrody pieniezne kazda o wartosci 25 000_CZK (CZ) lub 1 000 EUR (SK), lub 4 000 PLN (PL), lub 300 000 HUF (HU), lub 4 500 RON (ROM). Nagroda i ocena konkursu jest wspólna dla krajów – Republika Czeska i Słowacka, Rzeczpospolita Polska, Wegry, Rumunia. Nagrody zostana przyznane maksymalnie 3_wybranym uczestnikom konkursu zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 7.

5. Kazdy uczestnik otrzyma propozycje uczestnictwa w konkursie wraz z informacjami dotyczacymi tego udziału. Konkurs jest przeznaczony dla osób, do których skierowano propozycje udziału w konkursie. Zwyciezca otrzyma nagrode po spełnieniu warunków okreslonych w regulaminie konkursu.

6. Warunki prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie sa nastepujace: I. Klient złozy zamówienie z katalogu ASTOREO, oraz za nie zapéci w_czasie trwania konkursu i równoczesnie: II: Klient dokona waznej rejestracji w konkursie, w jeden z nastepujacych sposobów: a) pisemnie: klient wpisze swój numer klienta w zaznaczonym polu na kuponie uczestnictwa wraz z odpowiedzia na pytanie konkursowe: „Który produkt z oferty ASTOREO jest dla Ciebie najbardziej przydatny i dlaczego?”, porówna numer z załaczonego dokumentu znajdujacym sie na wzorze czeku z wybranymi numerami znajdujacymi sie po drugiej stronie, jesli numer zgadza sie z jednym z widniejacych numerów, zapisze go w wyznaczonym miejscu pod karta zamówienia, wyrazi zgode na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgode na publikacje wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odesle z powrotem na adres podany ponizej w punkcie 11 oraz równoczesnie zamówi towar z załaczonego katalogu; b) telefonicznie: klient przy zamówieniu poda operatorowi kod akcji (który znajdzie nad swoim adresem w załaczonych dokumentach), odpowiedni dla danej promocji, zamówienie odbywac sie bedzie za posrednictwem infolinii, natomiast po złozeniu zamówienia klient na otrzymanym wraz z katalogiem formularzem konkursowym wpisze swój numer klienta w zaznaczonym polu wraz z odpowiedzia na pytanie konkursowe: „Który produkt z oferty ASTOREO jest dla Ciebie najbardziej przydatny i dlaczego?”, porówna numer z załaczonego dokumentu znajdujacym sie na wzorze czeku z wybranymi numerami znajdujacymi sie po drugiej stronie, jesli numer zgadza sie z jednym z widniejacych numerów, zapisze go w wyznaczonym miejscu pod karta zamówienia, wyrazi zgode na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgode na publikacje wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie i odesle z powrotem na adres podany ponizej w punkcie 11, ; c) droga internetowa: jesli klient zamówi towar poprzez strone https://astoreo.pl/, zarejestruje sie w konkursie podajac przy zamówieniu kod (który znajdzie nad swoim adresem w załaczonych dokumentach), własciwy dla danej akcji, w odpowiednim polu udřeli odpowiedzi na pytanie konkursowe „Który produkt z oferty ASTOREO jest dla Ciebie najbardziej przydatny i dlaczego?”, porówna numer z załaczonego dokumentu znajdujacym sie na wzorze czeku z wybranymi numerami znajdujacymi sie po drugiej stronie, jesli numer zgadza sie z_jednym z widniejacych numerów, zapisze go w odpowiednim polu, wyrazi zgode na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgode na publikacje wizerunku w przypadku wygranej czym potwierdza swój udział w konkursie.

7. Po zakonczeniu konkursu PackWay wybierze ze wszystkich waznych zgłoszen do konkursu 3 zwyciezców, którzy udziela najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi, a równoczesnie w czasie trwania konkursu, dokonaja waznego zgłoszenia wg punktu 6 ust. I_niniejszego regulaminu.

8. Rejestrujac sie w konkursie klient akceptuje warunki wg „Pełnego regulaminu konkursu“, opublikowanego na https://astoreo.pl/, przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, zgodnie z tekstem „Ochrona danych osobowych“ znajdujacym sie na https://astoreo.pl/ i oswiadcza, ze z dokumentami szczegółowo sie zapoznał, dokładnie je zrozumiał i wyraza na nie zgode. Bez udzielenia zgody nie jest mozliwy udział w konkursie. Udział w konkursie oraz wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych sa całkowicie dobrowolne i wydana zgoda moze byc w kazdej chwili wycofana. Celem jest prowadzenie i organizacja konkursu. Prawa klienta sa podane w dokumencie „Ochrona danych osobowych“, w_szczególnosci prawa dozastrzezenia przetwarzania danych do celu marketingu bezposredniego.

9. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda za udział w konkursie jednoznacznie wyraza zgode, aby spółka PackWay wykorzystała bezpłatnie imie, nazwisko i miejsce zamieszkania klienta, w_mediach (włacznie z Internetem), materiałach promocyjnych i reklamowych PackWay, zwiazanych z niniejszym konkursem oraz z promocja wyrobów i usług PackWay. Sylwetka uczestnika moze byc udostepniana i publikowane równiez w formie dzwiekowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej. Zgoda wg niniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakonczenia konkursu.

10. Do celów niniejszego konkursu, za zamówienie opłacone, nie uwaza sie ceny towaru, w stosunku do którego klient odstapił od stosownej umowy kupna, w_czasie trwania konkursu lub w ciagu 14 dni (lub 100 dni za dodatkowa opłata) nastepujacych po zakonczeniu konkursu, bez wzgledu na to, czy spółka PackWay juz zwróciła temu klientowi, zapłacona cene zakupu, czy tego jeszcze nie uczyniła.

11. Adres do przesłania zamówienia klienta z wypełnionym kuponem uczestnictwa dla Republiki Czeskiej: MAGNET 3 PAGEN, Delnická 390, 532 36 Pardubice 2, dla Republiki Słowackiej: MAGNET 3 PAGEN, Skrytka pocztowa 91, 830 05 Bratislava 35, i dla Rzeczpospolitej Polskiej: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznan 10; na Wegrzech: Skrytka pocztowa: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs, Pf.: 270, Wegry; dla Rumunii: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

12. Nagroda bedzie przekazana zwyciezcy w terminie i miejscu, wskazanym na pismie przez PackWay, ewentualnie nagroda bedzie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody nastapi do 30.09.2019. Jezeli zwyciezca nie odbierze nagrody lub nie poda spółce PackWay swojego adresu, na który ma byc wysłana nagroda, najpózniej do 30.09.2019, nagroda przepada na rzecz spółki PackWay. Nagroda przepada na rzecz spółki PackWay równiez w przypadku, gdy zwyciezca nie spełni warunków okreslonych w regulaminie konkursu.

13. Dane dotyczace zwyciezcy spółka PackWay udostepni uczestnikowi na podstawie pisemnego wniosku od dnia 16.09.2019. PackWay zastrzega sobie prawo do nieudzielania zadnych informacji dotyczacych wygranej i zwyciezcy, telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiscie.

L
Logowanie klienta
*
*
Zapomniałem hasła
Zapomniałem hasła
L
Do góry r
r
o